Villkor för tävlingar

Allmänt

Deltagare i Tävlingen accepterar utan förbehåll alla bestämmelser i dessa Villkor.

Tävlingen anordnas av Svenska Postkodföreningen, org.nr 802416-1146, (”Föreningen”) Box 24297, 104 51 Stockholm, innehavare av lotteritillstånd för Svenska Postkodlotteriet (”Postkodlotteriet”) vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, (”Novamedia”).

Deltagande

Endast kunder till Postkodlotteriet får delta i Tävlingen. Anställda inom Novamedia Sverige AB, Svenska Postkodföreningen, Svenska Postkodlotteriets Kulturstiftelse, Svenska Postkodstiftelsen och Postkodlotteriets Idrottsstiftelse och dem närstående personer får ej delta i Tävlingen.

Deltagaren garanterar att tävlingsbidraget inte gör intrång i tredje parts rätt.

Vinst

Tävlingens jury består av två personer från Novamedia Sverige AB. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver inte motiveras.

Vinnaren kommer att meddelas enligt vad som anges i tävlingens beskrivning men kommer även att publiceras genom exempelvis namn, motivering, foto och bostadsort på www.postkodlotteriet.se eller i övrigt online.

Vinst skickas till vinnarens folkbokföringsadress alternativt via mejl efter att vinnaren har meddelats.

Vinster i Tävlingen är personliga och kan ej överlåtas vidare innan de övergått till vinnande Deltagares ägo. Vinster kan ej heller bytas mot andra kontanter, tjänster eller produkter.
Eventuell skatt på vinst betalas av vinnande Deltagare.

Samtycke marknadsföring

Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Deltagaren till att Föreningen/ Novamedia skickar direktmarknadsföring, information och erbjudanden om Föreningens och Novamedias produkter via e-post eller telefon till Deltagaren. Deltagaren kan närsomhelst avanmäla sig från mottagande av kommunikation som avses i denna bestämmelse, genom att klicka på länk för avregistrering som medföljer varje e-postförsändelse eller kontakta Novamedia på kundservice@postkodlotteriet.se. Adresser kommer inte att ges, säljas eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter.

Personuppgiftshantering

Deltagaren godkänner härmed att Föreningen och Novamedia registrerar de personuppgifter som Deltagaren lämnar i samband med Tävlingen bestående såsom Deltagarens namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Deltagaren godkänner vidare att dessa uppgifter får användas av Föreningen och Novamedia för (i) administration av Tävlingen, (ii) identifikation, publicering och kommunikation av/med pristagare, samt (iii) att via post och e-post skicka information och erbjudanden till Deltagaren rörande Föreningens, Novamedias produkter och tjänster.

Föreningen och Novamedia är ansvariga för behandlingen av personuppgifter och Deltagaren har rätt att begära information från Föreningen/Novamedia om behandlingen av Deltagarens personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter och begäran om att felaktiga uppgifter rättas hänvisas till kundservice@postkodlotteriet.se. Deltagaren har i enlighet med personuppgiftslagen 26 § rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen av dennes personuppgifter en (1) gång per år.

Deltagaren godkänner härmed också att Deltagarens namn, bild och bostadsort, inklusive reportage och/eller intervjuer med Deltagaren som kan komma att spelas in, publiceras på TV, Internet eller i annat media bl.a. i syftet att marknadsföra Föreningens och Novamedias produkter och tjänster. Vad som anges i denna punkt gäller endast då Deltagaren är vinnare av pris i Tävlingen.

Deltagaren ger härmed Föreningen och Novamedia rätten att återge, kopiera, till tredje man upplåta, för allmänheten tillgängliggöra och, i förekommande fall, göra mindre korrigeringar (vid uppenbara stavfel och liknande) i det bidrag som Deltagaren lämnat som bidrag i Tävlingen, med angivande av Deltagarens namn och vinstbelopp.

Ansvar vid driftfel etc.

Föreningen och Novamedia garanterar ingen driftsäkerhet för tävlingssajten och ger ingen ersättning för förlorad information oavsett orsak.

Föreningen ska skäligen kompensera Deltagare som vunnit pris i Tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Föreningen inte kan få ut sin vinst. Därutöver ska Föreningen inte vara ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som Deltagaren ådrar sig i samband med Tävlingen eller i relation till vinsterna i Tävlingen och Föreningen lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick.

Föreningen är vidare befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, extrema väderförhållanden, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter). Detsamma gäller om sådana omständigheter förhindrar fullgörelse eller leverans från någon av Föreningens samarbetspartners eller leverantörer, om Föreningen inte utan väsentlig svårighet kan byta ut sådan samarbetspartner eller leverantör och om detta medför att Föreningen inte utan oskälig ansträngning kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor.

Upphörande av tävlingen

Intill dess att Tävlingen är slutligt avgjord har Föreningen alltid rätt att avbryta Tävlingen. Deltagaren har vid avbrytning av Tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

Kontakt

För frågor gällande Tävlingen kan Föreningen kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.se.

Vi använder cookies. Läs mer