Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda både torsk och tumlare – och väcka Östersjön.

Fotograf Germund Sellgren

Rädda Östersjöns tumlare - miljöproblem hotar vår egen val

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, förorening och överfiske har pågått under lång tid, längre än vad havet klarar av. Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden WWF se till att viktiga havs- och kustområden får bättre skydd och att den biologiska mångfalden stärks. På det sättet bidrar projektet till ett levande hav där bland annat Östersjöns akut hotade tumlare, vår egen lilla val, får bättre förutsättningar att överleva.

Ett hav i kris

Det är illa ställt med Östersjön. Vårt vackra innanhav är ett av världens mest förorenade. Övergödning, överfiske, den ökande sjöfarten och våra utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris. Död havsbotten breder ut sig mer och mer, och varje sommar hindrar den hälsoskadliga algblomningen oss från att bada och njuta av havet. Vi varnas till och med för att äta fet fisk från Östersjön.

Östersjön och djuren som lever där har anpassat sig under lång tid, men snart har de nått sin gräns. Vårt vackra hav klarar inte mer. Vi står vid ett vägskäl där vi måste välja den hållbara vägen – vi har inte råd att misslyckas. Nu måste vi väcka liv i Östersjön!

Ett levande Östersjön

WWF har med medel från Postkodlotteriet initierat ett Östersjöprojekt med flera ambitioner. Det yttersta målet med "Ett levande Östersjön" är att bidra till att stärka skyddet av viktiga kust- och havsområden och stötta utvecklingen av åtgärder som kan bevara marina ekosystem och biologisk mångfald. Det låter komplicerat, och det är det. Men framför allt är det bråttom. Ska vi rädda Östersjön måste vi agera nu!

Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda både torsk och tumlare – och väcka Östersjön.

Fotograf Päivi Rosqvist

595 520 440

Sedan starten 2005 har Postkodlotteriets kunder bidragit med 595 520 440 kronor till WWF:s viktiga arbete. Varav 7 miljoner av dessa gått till projektet Ett levande Östersjön.

Träffa tumlaren - vår egen lilla val

Tumlaren är en av världens minsta valar och är nära släkt med delfinen. Det är den enda val vi har i Östersjön och den är lika omtyckt som sällsynt. Sedan 1973 är tumlaren fridlyst i svenska vatten, men trots det har inte beståndet återhämtat sig. Den är idag akut hotad och mätningar visar att det inte finns fler än cirka 500 tumlare kvar i Östersjön.

– Få känner till att vi faktiskt har en egen liten val i Östersjön. De hotas, likt i Östersjön i stort, av de problem vi människor skapar och behöver all hjälp de kan få för att överleva, säger Stina Nyström, naturvårdsexpert på WWF. Tack vare stödet från Postkodlotteriets kunder kan forskare nu ta fram kunskap som behövs för att utforma effektiva åtgärder för bland annat minskad bifångst och undervattensbuller.

Miljöproblemen hotar tumlaren

Bifångster inom fisket, höga halter av skadliga ämnen och störande undervattensbuller är några av de främsta hoten mot Östersjöns tumlare idag:

  • Tumlaren fastnar i fiskares nät som bifångst. Framför allt i nät med stor maskstorlek, som torskgarn, men även i så kallade spöknät, som tappats bort och driver fritt i havet.
  • Tumlaren är en topp-predator, alltså högst upp i näringskedjan. Det gör att höga halter av giftiga ämnen samlas i tumlarnas kroppar, och kan påverka fortplantning, immunförsvar och hormonnivåer.
  • Tumlaren har mycket känslig hörsel, som den är helt beroende av för att överleva. Därför är buller skadligt för tumlaren – det kan till och med orsaka fysiska skador. Mänskliga aktiviteter som ger oljud under vattnet är därför ett hot, som båttrafik och anläggning av vindkraftsparker till havs.
Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda både torsk och tumlare – och väcka Östersjön.

Fotograf Ola Jennersten

Ett levande Östersjön - vid kusten och ute till havs

Ett levande Östersjön fokuserar på två olika geografiska områden, ett kustnära och ett ute till havs.

Kustnära fokus: Fisk och fågel

I skärgården råder stor konkurrens om de kustnära mark- och vattenområdena. Alla vill ha en del av samma kaka. Marinor, fritidsbryggor, infrastruktur, fartygsleder, hamnar. De här områdena är samtidigt några av de mest betydelsefulla för fiskar, fåglar och andra djur. I vackra Björns skärgård i Tierps kommun provar därför projektet vingarna på ett alldeles särskilt sätt. Här arbetar man med en så kallad indikator-art, en djurart som hjälper till att identifiera vilka områden som är särskilt viktiga att skydda.

Skräntärnan som spejare

Genom att förse skräntärnor med små sändare kan man följa var de letar fisk för att få mat innan, under och efter häckningen, och upptäcka de mest intressanta födosöksområdena där det finns mycket fisk. På det sättet hjälper skräntärnorna till att identifiera var det är viktigast att arbeta för ett långsiktigt skydd, eller med åtgärder för att till exempel stärka fiskpopulationen.

Till havs: Buller och nät hotar tumlaren

Ute till havs pågår bullrande mänskliga aktiviteter som omfattande sjöfart och konstruktion av infrastruktur (t ex vindkraftsparker). Det nyligen utpekade marina skyddade området kring Utsjöbankarna söder om Gotland är det absolut viktigaste området för den akut hotade Östersjötumlaren, då det är här de parar sig och föder upp sina kalvar. Ett av de största hoten i området är just undervattensbuller och här är projektets primära mål att adressera bristen på vetenskaplig information kring undervattensbuller från fartygstrafik och hur det påverkar tumlarnas beteende.

Ett annat hot mot Östersjötumlaren är att de fastnar i fiskenät som bifångst, och då drunknar eftersom de regelbundet behöver komma upp till ytan för att andas. Tumlaren använder ekolokalisering för att navigera, och hinner inte upptäcka näten i tid för att undvika dem.

Projektet testar pingers som åtgärd för att minska bifångst. Dessa fästs på näten och avger kontinuerligt ljud som tumlarna uppfattar som varningssignaler.

Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda både torsk och tumlare – och väcka Östersjön.

Fotograf Germund Sellgren

Bidra till ett bättre Östersjön

Sugen på att rädda Östersjön? Här är 4 saker du kan göra:

Tips 1 - Bli Östersjöfadder 

Tips 2 - Skräpa inte ner! Skräp på land hamnar i havet.

Tips 3 - Välj schysst fisk till middag

Tips 4 - Välj alltid miljömärkt! Tvål, schampo och tvättmedel kan vara rena miljöbovarna.

Med projektet "Ett levande Östersjön" vill Världsnaturfonden, med stöd av Postkodlotteriet, rädda både torsk och tumlare – och väcka Östersjön.

Fotograf Ola Jennersten

Detta har hänt

Under projektets första år har man hunnit med en mängd åtgärder för att väcka liv i Östersjön, här är några exempel:

  • Ett antal skräntärnor vid kolonin i Björns skärgård har försetts med GPS-sändare. Syftet är att få information bland annat om överlevnadsgrad samt om fåglarnas rörelsemönster, för att kunna identifiera särskilt skyddsvärda områden.
  • Restaureringsarbete i viktiga naturområden har satts igång.
  • Arbetet med att undersöka effekter på Östersjötumlaren av olika ljudkällor i undervattensmiljön har påbörjats, det görs genom analyser av befintlig information med avancerad datamodellering.
  • Pingers, som möjlig åtgärd för att minska bifångst av tumlare, är nu inköpta och ska nu testas av fiskare.
  • Fältarbete med hydrofonsystem i syfte att studera ljudmiljön under vattnet har genomförts i en del av projektområdet och fortsätter under året. Arbetet syftar till att undersöka hur ljud från mänskliga aktiviteter påverkar tumlarna.

Rapportera tumlare

Om du ser en tumlare i Östersjön (död eller levande) ska du rapportera det till Naturhistoriska Riksmuseet. Informationen kan hjälpa till med museets forskning för att skydda tumlare.

Ringar på vattnet – ja, tack!

Den kunskap och de konkreta verktyg som skapas genom projekt Ett levande Östersjön kommer att användas som modeller att sprida till andra områden, med målet att övergripande bidra till stärkt skydd och hållbar förvaltning i Östersjön.

Vi använder cookies. Läs mer