Allmänna villkor för mobil­applikationen En ska bort

Svenska Postkodföreningen, org.nr. 802416-1146, (”SPF”) med adress Box 24 297, 104 51 Stockholm och telefonnummer 08-562 488 00, har lotteritillstånd för lotteriet Svenska Postkodlotteriet (”Lotteriet”). Lotteriet bedrivs, på SPF:s uppdrag, av Novamedia Sverige AB (”Novamedia”).

SPF erbjuder även mobilapplikationen kallad ”En ska bort” (”Applikationen”) som ett komplement till tv-programmet En Ska Bort (”En ska bort”). I Applikationen kan den som laddar ned Applikationen (”Användaren”) bl.a. besvara samma frågor som de som ställs i realtid till tävlingsdeltagare i En ska bort. I Applikationen ingår även ett tävlingsmoment, varigenom användaren kan tävla om att vinna pengar (”Tävlingsmomentet”). Genom att använda Applikationen accepterar Användaren dessa användarvillkor, inklusive men inte begränsat till de spelregler för Applikationen och Tävlingsmomentet som hänvisas till i punkten 1.6 nedan (”Villkoren”).
För undvikande av missförstånd förtydligas att Apple Inc. inte är medarrangör av Tävlingsmomentet och har således inget ansvar för Tävlingsmomentet eller dess utformning. Tävlingsmomentet är inte sponsrat eller stött av Apple Inc. och information som lämnas inom ramen för Tävlingsmomentet sker till SPF och inte till Apple Inc.

1. Generellt

1.1 SPF ger Användaren en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelsebar rätt att använda Applikationen för personligt, icke-kommersiellt bruk. Användning av Applikationen förutsätter att Användaren accepterat dessa Villkor och upprättar ett konto (”Användarkontot”) genom att fylla i vissa personuppgifter i det formulär som tillhandahålls i anslutning till nedladdning av Applikationen.

1.2 SPF förbehåller sig rätten att när som helst ändra Applikationens funktioner och dessa Villkor. Ändringar i Villkoren kommer att meddelas via e-post till av Användaren registrerad e-postadress. Användaren åtar sig att informera SPF om sin nya e-postadress så snart Användaren byter e-postadress. Användarens fortsatta användning av Applikationen efter att Villkoren har ändrats innebär att de ändrade Villkoren godkänns av Användaren. Det är Användarens skyldighet att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar av Villkoren. Om Användaren inte vill acceptera ändrade Villkor kan dessa Villkor när som helst sägas upp av Användaren enligt vad som anges i punkt 1.9 nedan.

1.3 Det finns ingen åldersgräns för användning av Applikationen. För att delta i Tävlingsmomentet måste Användaren dock vara minst arton (18) år. Deltagande i Tävlingsmomentet kräver också att Användaren har giltig profilbild och registrerad e-postadress i Användarkontot.

1.4 Anställda på Novamedia, Elk Entertainment AB, Elk Format AB, Elk Production AB och TV4 AB, anställda hos konsulter till nämnda bolag som är involverade i eller arbetar med Applikationen eller En ska bort samt frilansare och andra egenföretagare som är involverade i eller arbetar med Applikationen eller En ska bort får använda Applikationen och delta i Tävlingsmomentet, men nämnda personer är automatiskt uteslutna och således diskvalificerade från att erhålla någon vinst i Tävlingsmomentet.

1.5 Utbetalning av vinst i Tävlingsmomentet förutsätter att Användaren dels har en giltig profilbild, dels att Användarens registrerade e-postadress i Användarkontot är korrekt, då utbetalning kommer att ske genom att SPF eller Novamedia kontaktar Användaren genom denna e-postadress för att inhämta bankkontouppgifter eller andra uppgifter för utbetalning som krävs för utbetalning av vinst i Tävlingsmomentet. Om Användarens registrerade e-postadress inte är korrekt eller Användaren inte inom trettio (30) dagar besvarar SPF:s eller Novamedias kontakt till denna e-postadress (i händelse av Användarens vinst i Tävlingsmomentet) förlorar Användaren sin rätt till vinsten.

1.6 Spelregler för Applikationen och Tävlingsmomentet är tillgängliga i Applikationen under ”Spelregler” samt på postkodlotteriet.se/enskabortapp. I spelreglerna framgår hur mycket vinsten i Tävlingsmomentet uppgår till och hur vinnaren utses. Användaren har tagit del av, läst och accepterat dessa spelregler genom att använda Applikationen. SPF förbehåller sig rätten att när som helst ändra i spelreglerna. Ändringar i spelreglerna kommer att meddelas via e-post till av Användaren registrerad e-post-adress eller genom meddelande till Användarens Användarkonto.

1.7 Användningen av Applikationen är kostnadsfri. Eventuella nätverksavgifter från Användarens nätverksoperatör kan dock uppkomma. Användaren behöver inte delta i Lotteriet eller köpa några andra tjänster eller produkter från SPF eller dess samarbetspartners för att använda Applikationen.

1.8 Om Användaren bryter mot Villkoren har SPF rätt att med omedelbar verkan säga upp dessa Villkor, och därmed Användarens rätt att fortsätta att använda Applikationen, genom att avsluta Användarkontot. Vidare har SPF rätt att med omedelbar verkan ta bort i SPF:s mening opassande användarnamn och bild som Användaren väljer att använda i sin profil i Användarkontot (oavsett om namn och bild har inhämtats från Facebook eller Användaren har valt annat användarnamn och bild i sin profil i Användarkontot). SPF förbehåller sig också rätten att, efter skriftligt meddelande till Användaren, helt upphöra att tillhandahålla Applikationen.

1.9 Användaren kan när som helst avsluta dessa Villkor, och därmed sin rätt att använda Applikationen, genom att avinstallera Applikationen.

2. Samtycke till marknadsföring

2.1 Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Användarentill att SPF och Novamedia skickar direktmarknadsföring, information och erbjudanden om SPF och Novamedias produkter/tjänster, tävlingar och erbjudandenvia e-post, sms/MMS eller telefon till Användaren. Användarenkan närsomhelst avanmäla sig från mottagande av kommunikation genom att klicka på länk för avregistrering som medföljer varje e-postförsändelse eller kontakta Novamedia på kundservice@postkodlotteriet.se. Adresser kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra deltagare.

3. Publicering av fotografier, namn, m.m.

3.1 Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Användarentill att Användarens namn, bostadsort, användarnamn och bild tagen från Användarens profil på Användarkontot, inklusive reportage och/eller intervjuer med Användarenkan komma att spelas in, publiceras på TV, Internet eller i annat media så som e-post, sms/MMS eller liknande i syftet att marknadsföra SPFs och Novamedias produkter och tjänster. Vad som anges i denna punkt gäller endast då Användarenär vinnare av pris i Tävlingsmomentet. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Användaren till att hans eller hennes namn och bild används så som angetts ovan utan att det utgår någon särskild ersättning.

4. Behandling av personuppgifter m.m.

4.1SPF och Novamedia (som är personuppgiftsansvariga) registrerar och behandlar personuppgifter om Användaren. Personuppgifterna samlas in från Användaren när denne registrerar sig för ett Användarkonto i Applikationen.Personuppgifterna behandlas bland annat för att (i) Användarenska kunna delta i Tävlingsmomentetoch annan administration av Tävlingsmomentet, (ii) SPF och Novamedia ska kunna identifiera, publicera och kommunicera med vinnaren, samt (iii) skicka information och erbjudanden till Användarenrörande SPFs och Novamedias produkter och tjänster. Novamedia och SPF delar även uppgifterna med sina leverantörer, såsom mediebolag och IT-utvecklare, som behövs för att Tävlingsmomentet ska kunna genomföras.
4.2 SPF och Novamedia behandlar personuppgifterna med stöd av den legala grunden fullgörande av avtal (avseende 4.1 i-ii ovan) och med stöd av en intresseavvägning avseende 4.1 iii ovan).

4.2 Användaren är medveten om och godkänner att användande av Applikationen förutsätter och, för sin funktion kräver, att den mobila enhet som används för att bruka Applikationen har en mikrofon och att denna mikrofon är påslagen och aktiverad. Vidare krävs för användande av Applikationen att denna mikrofon kan uppfatta ljudet från TV-sändningen av En ska bort. SPF och Novamedia använder enbart de ljud som registreras av mikrofonen för att säkerställa att TV-sändningen av En ska bort är på samtidigt som användande av Applikationen samt de ljud som skapas när Användaren svarar rätt eller fel i Applikationen. Ljuden lagras bara så länge som rimligen krävs för att administrera och hantera Användarens deltagande i Applikationen och ev. deltagande i Tävlingsmomentet under sändningstiden för En ska bort samt för administrerande och hantering av besvarade frågor i Applikationen för att kunna utse och kontakta en vinnare i Tävlingsmomentet.

4.3 Övriga personuppgifterna lagras så länge som Användaren deltar med ett Användarkonto i Applikationen eller så länge som det skäligen kan anses föreligga ett intresse av att marknadsföra SPF och Novamedias produkter.

4.4 Du som Användare har rätt att begära rättelse, få ett utdrag av dina uppgifter (registerutdrag) eller begära radering av dina uppgifter. Vill du utöva dina rättigheter eller har du frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Postkodlotteriets kundservice eller SPFs och Novamedias dataskyddsombud på: DPO@postkodlotteriet.se.

4.5 Om du som Användare inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje hos Datainspektionen.

5. Immateriella rättigheter

5.1 SPF, eller samarbetspartners till SPF, äger samtliga immateriella rättigheter till Applikationen och det material som Applikationen tillhandahåller. Användaren accepterar och bekräftar att han/hon genom dessa Villkor endast ges en tillfällig nyttjanderätt att använda Applikationen i enlighet med de funktioner som Applikationen möjliggör. Såvida inte (i) annat följer av tillämplig lag; eller (ii) SPF:s särskilda, skriftliga godkännande har erhållits, har Användaren alltså inte rätt att analysera, ändra, kopiera, sprida, sälja eller på annat immaterialrättsligt relevant sätt förfoga över Applikationen och det material som Applikationen innehåller.

5.2 Ett intrång i någon av SPF:s eller dess samarbetspartners immateriella rättigheter kan komma att föranleda rättsliga åtgärder från SPF.

6. Övrigt

6.1 Den funktion som möjliggör för Användaren att besvara frågor i Applikationen kan för närvarande endast användas under En ska borts sändningstid. En ny funktion planeras varmed Applikationen kan användas även utanför sändningstid, genom att spela mot antingen en slumpmässig motståndare eller genom att utmana en vän.

6.2 Applikationen eller användningen av den kan inte generera någon vinst eller pris till Användaren, utöver deltagande i Tävlingsmomentet. Användaren är införstådd med att han/hon inte, utöver Tävlingsmomentet, har möjlighet att vinna de priser som deltagarna i En ska bort eller någon annan av Lotteriets produkter, har möjlighet att vinna.

6.3 Användaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinster i Tävlingsmomentet.

6.4 SPF tar inget ansvar för att den information som ges via Applikationen, exempelvis svar på frågor, är fullständig eller korrekt. SPF tar heller inte ansvar för att Applikationen är uppdaterad, tillgänglig, felfri eller fri från säkerhetsrelaterade problem eller brister, såsom virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod samt bär inget ansvar för att Användaren inte kan använda Applikationen såsom önskat eller avsett till följd av brister i, problem med eller sämre kvalitet i Användarens hårdvara, uppkoppling, TV-sändning, streaming-tjänster, tredje parts mjukvara eller annan teknik utanför SPF:s kontroll. Användaren är medveten om och accepterar att möjlighet till vinst i Tävlingsmomentet kan påverkas av brister i, problem med eller sämre kvalitet i nämnd teknik och att SPF inte bär något ansvar därför. SPF har rätt att när som helst genomföra tekniska uppdateringar och underhållsarbete av Applikationen, vilket kan medföra att Användaren tillfälligt eller under en längre period inte kan använda Applikationen.

6.5 Med hänsyn till att Applikationen är kostnadsfri så tar SPF inget skadeståndsansvar mot Användaren för eventuell skada som uppstår genom att Applikationen används eller inte kan användas, såvida inte SPF agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

6.6 Dessa Villkor utgör en fullständig reglering av Användarens rätt till Applikationen.

6.7 Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol.

6.8 För frågor om dessa Villkor eller Applikationen kan Lotteriet kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.seoch telefonnummer 0771-22 55 22.

Vi använder cookies. Läs mer