Tävlingsvillkor för tävlingen Bioyra i tidningen "Film på Bio"

1. Allmänt

1.1 Svenska Postkodföreningen, org.nr 802416-1146, (”Föreningen”) med adress Box 24297, 104 51 Stockholm, är innehavare av lotteritillstånd för Svenska Postkodlotteriet (”Postkodlotteriet”) vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, (”Novamedia”). Föreningen arrangerar på webbplatsen www.postkodlotteriet.se(”Hemsidan”) en tävling där en person kan delta genom att (i) [ange de olika tävlingsmomenten](”Tävlingen”). Föreningen tillämpar dessa tävlingsvillkor (”Villkoren”) för deltagande i Tävlingen. Den som deltar i Tävlingen (”Deltagaren”) accepterar utan förbehåll alla bestämmelser i Villkoren och alla beslut som tas av Föreningen i egenskap av arrangör till Tävlingen.

1.2 Vinsten utgörs av två biobiljetter samt medverkan i publiken för två personer vid inspelning och rundtur vid TV-programmet "En ska bort" som tillfaller vinnande Deltagare. Andra till femte pris är två biobiljetter till de vinnande Deltagare som hamnar på plats 2-5 i Tävlingen.

2. Villkor för deltagande

2.1 Tävlingen är öppen för alla i Sverige folkbokförda personer som är över 18 år. Anställda inom Novamedia Sverige AB, Svenska Postkodföreningen och Svenska Postkodstiftelsen samt dem närstående personer får ej delta i Tävlingen.

2.2 Deltagaren kommer med omedelbar verkan att uteslutas från vidare medverkan i Tävlingen om Deltagaren fuskar, manipulerar tävlingsresultatet eller på annat sätt bryter mot Villkoren.

3. Om tävlingen och tävlingsreglerna

3.1 Tävlingen kommer att pågå från och med den 18 september till och med den 1 november 2018.

3.2 Tävlingen består av filmfrågor i tidningen "Film på Bio". Motiveringen och svaren får endast lämnas till e-postadressen enskabort@postkodlotteriet.se. När Tävlingen är avslutad kommer en vinnare av första pris och fyra vinnare av andra pris av Tävlingen att utses bland Deltagarna.

3.3 Vinst utgår till den Deltagare som har den i juryns tycke mest fyndigaste och/eller fantasifulla motiveringen till vad hen kommer göra om personen vinner. Tävlingens jury består av 3 personer inom Novamedia. Juryn kommer att överlägga och ta beslut senast den 1 november, då alla bidrag i Tävlingen kommit in. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver inte motiveras.

3.4 Vinnare meddelas den 2 november till den e-postadress som Deltagaren lämnat i samband med deltagande i Tävlingen. Vinnaren kommer även att publiceras med namn och motivering på Hemsidan eller i övrigt online.

3.5 Eventuell vinst skickas till vinnarens folkbokföringsadress inom två veckor efter att vinnaren meddelats i enlighet med ovan.

4. Vinster

4.1 En Vinnare i Tävlingen får som vinst två biobiljetter till ett värde av 220 kronor samt medverkan i publiken och rundtur för två vid inspelning av TV-programmet "En ska bort".

4.2 Vinster i Tävlingen är personliga och kan ej överlåtas vidare innan de övergått till Deltagarens ägo. Vinster kan ej heller bytas mot andra kontanter, tjänster eller produkter.

4.3 Eventuell skatt på vinst betalas av vinnande Deltagare.

4.4 Eventuella sociala avgifter betalas av Föreningen.

5. Samtycke till marknadsföring

5.1 Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Deltagaren till att Föreningen och Novamedia skickar direktmarknadsföring, information och erbjudanden om Föreningen och Novamedias produkter och/eller tjänster via e-post, sms/MMS eller telefon till Deltagaren. Deltagaren kan närsomhelst avanmäla sig från mottagande av kommunikation som avses i denna bestämmelse genom att klicka på länk för avregistrering som medföljer varje e-postförsändelse eller kontakta Novamedia på kundservice@postkodlotteriet.se. Adresser kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra deltagare.

6. Behandling av deltagares personuppgifter, publicitet m.m.

6.1 Föreningen och Novamedia (som är personuppgiftsansvariga) registrerar och behandlar personuppgifter om Deltagaren. Personuppgifterna behandlas bland annat för att (i) Deltagare ska kunna delta i Tävlingen och annan administration av Tävlingen, (ii) Föreningen och Novamedia ska kunna identifiera, publicera och kommunicera med vinnar[en/na], samt (iii) skicka information och erbjudanden till Deltagaren rörande Föreningens och Novamedias produkter och tjänster. Mer information om på vilket sätt Föreningen och Novamedia behandlar och delar Deltagares personuppgifter samt information om Deltagares rättigheter gentemot Novamedia och Föreningen i fråga om behandlingen av dina personuppgifter finns på www.postkodlotteriet.se/gdpr. 6.2 Om du som Deltagare har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Postkodlotteriets kundservice (se punkt 9 nedan) eller Föreningens och Novamedias dataskyddsombud på: DPO@postkodlotteriet.se.

Publicering av fotografier, namn, m.m.

6.3 Vid godkännande av dessas Villkor samtycker Deltagaren till att Deltagarens namn, bild och bostadsort, inklusive reportage och/eller intervjuer med Deltagaren kan komma att spelas in, publiceras på TV, Internet eller i annat media så som e-post, sms/MMS eller liknande i syftet att marknadsföra Föreningens och Novamedias produkter och tjänster. Vad som anges i denna punkt gäller endast då Deltagaren är vinnare av pris i Tävlingen. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Deltagaren till att hans eller hennes namn och bild används så som angetts ovan utan att det utgår någon särskild ersättning.

6.4 Deltagaren ger härmed Föreningen och Novamedia rätten att återge, kopiera, till tredje man upplåta, för allmänheten tillgängliggöra och, i förekommande fall, göra mindre korrigeringar (vid uppenbara stavfel och liknande) i den [motivering] som Deltagaren lämnat som bidrag i Tävlingen, med angivande av Deltagarens namn och vinstbelopp.

7. Rättigheter

7.1 Deltagaren ger härmed en i tid och rum obegränsad exklusiv förfoganderätt till Föreningen och Novamedia att fritt och utan begränsning förfoga över det material (”Bidrag”) som Deltagaren framställer och lämnar in inom ramen för Tävlingen. Detta innefattar exempelvis rätten att bearbeta, lagra eller framställa exemplar av Bidraget och/eller göra det tillgängligt för allmänheten i samtliga nu eller i framtiden existerande mediekanaler. Föreningen och Novamedia får även använda Bidraget i marknadsföringssyfte. Rätten för Föreningen och Novamedia enligt denna punkt kan fritt vidareupplåtas till tredje part. Deltagaren garanterar att Föreningen och Novamedia inte gör intrång i annans tillkommande rätt genom att använda Bidraget i enlighet med denna punkt. Deltagaren
efterger alla krav på ersättningar för upplåtelsen enligt denna punkt.

8. Föreningens ansvar vid driftfel etc.

8.1 Föreningen och Novamedia garanterar ingen driftsäkerhet för Hemsidan och ger ingen ersättning för förlorad information oavsett orsak.

8.2 Föreningen ska skäligen kompensera Deltagare som vunnit pris i Tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Föreningen inte kan få ut sin vinst.

8.3 Med undantag för punkten 8.2 ska Föreningen inte vara ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som Deltagaren ådrar sig i samband med Tävlingen eller i relation till vinsterna i Tävlingen och lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick.

8.4 Föreningen är vidare befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, extrema väderförhållanden, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter). Detsamma gäller om sådana omständigheter förhindrar fullgörelse eller leverans från någon av Föreningens samarbetspartners eller leverantörer, om Föreningen inte utan väsentlig svårighet kan byta ut sådan samarbetspartner eller leverantör och om detta medför att Föreningen inte utan oskälig ansträngning kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor.

9. Upphörande av tävlingen

Intill dess att Tävlingen är slutligt avgjord har Föreningen alltid rätt att avbryta Tävlingen. Deltagaren har vid avbrytning av Tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

10. Kontakt

För frågor gällande Tävlingen eller dessa Villkor kan Postkodlotteriet kontaktas på:

• E-post: kundservice@postkodlotteriet.se
• Telefon: 0771-22 55 22

Vi använder cookies. Läs mer