Tävlingsvillkor Glassyran


1. ALLMÄNT

1.1 Svenska Postkodföreningen, org.nr 802416-1146, ("Föreningen") med adress Box 24297, 104 51 Stockholm, är innehavare av lotteritillstånd för Svenska Postkodlotteriet ("Postkodlotteriet") vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, ("Novamedia"). Föreningen arrangerar på webbplatsen www.postkodlotteriet.se ("Hemsidan") en tävling där en person kan delta genom att (i) lägga ut en bild eller video på Instagram eller Facebook och tagga den med #Glassyran samt ange till vilken adress Deltagaren vill att Svenska Postkodlotteriet kommer och firar vinnaren. ("Tävlingen"). Föreningen tillämpar dessa tävlingsvillkor ("Villkoren") för deltagande i Tävlingen. Den som deltar i Tävlingen ("Deltagaren") accepterar utan förbehåll alla bestämmelser i Villkoren och alla beslut som tas av Föreningen i egenskap av arrangör till Tävlingen.

1.2 Vinsten utgörs av ett presentkort på glass hos Hemglass AB till ett värde av 1000 SEK som tillfaller vinnande Deltagare.

2. VILLKOR FÖR DELTAGANDE

2.1 Tävlingen är öppen för alla i Sverige folkbokförda personer som är över 18 år. Anställda inom Novamedia Sverige AB, Svenska Postkodföreningen och Svenska PostkodStiftelsen samt dem närstående personer får ej delta i Tävlingen.

2.2 Deltagaren kommer med omedelbar verkan att uteslutas från vidare medverkan i Tävlingen om Deltagaren fuskar, manipulerar tävlingsresultatet eller på annat sätt bryter mot Villkoren.

3. OM TÄVLINGEN OCH TÄVLINGSREGLERNA

3.1 Tävlingen kommer att pågå från och med den 1 maj till och med den 31 juli.

3.2 Tävlingen består av att Deltagaren lägger ut en bild eller video samt motivering på Instagram eller Facebook som är taggad med #Glassyran samt motiverar och anger till vilken adress Deltagaren vill att Svenska Postkodlotteriet kommer och firar vinnaren. Tävlingsbidraget får endast lämnas som bild eller video. Tävlingsbidraget får inte innebära att enskilda minderåriga eller grupper av minderåriga har en central roll i tävlingsbidraget.

När Tävlingen är avslutad kommer en vinnare av Tävlingen att utses bland Deltagarna.

3.3 Vinst utgår till den Deltagare som har den i juryns tycke glassigaste bilden och glassigaste motiveringen till varför just hen ska vinna.Tävlingens jury består av Pernilla H Pettersson, Anton Simberg och Johanna Schreiber inom Novamedia. Juryn kommer att överlägga och ta beslut senast den 1 augusti 2018, då alla bidrag i Tävlingen kommit in. Juryns beslut kan ej överklagas och behöver inte motiveras.

3.4 Vinnaren meddelas den 2 augusti till det användarkonto som Deltagaren lämnat i samband med deltagande i Tävlingen. Vinnaren kommer även att publiceras med namn, motivering, foto och bostadsort på Hemsidan eller i övrigt online.

3.5 Eventuell vinst skickas till vinnarens folkbokföringsadress inom 2 månader efter att vinnaren meddelats i enlighet med ovan.

4. VINSTER

4.1 En Vinnare i Tävlingen får som vinst ett presentkort hos Hemglass AB till ett värde av 1000 SEK.

4.2 Vinster i Tävlingen är personliga och kan ej överlåtas vidare innan de övergått till Deltagarens ägo. Vinster kan ej heller bytas mot andra kontanter, tjänster eller produkter.

4.3 Eventuell skatt på vinst betalas av vinnande Deltagare.

4.4 Eventuella sociala avgifter betalas av Föreningen.


5. SAMTYCKE TILL MARKNADSFÖRING

5.1 Vid godkännande av dessa Villkor samtycker Deltagaren till att Föreningen och Novamedia skickar direktmarknadsföring, information och erbjudanden om Föreningen och Novamedias produkter och/eller tjänster via e-post, sms/MMS eller telefon till Deltagaren. Deltagaren kan närsomhelst avanmäla sig från mottagande av kommunikation som avses i denna bestämmelse genom att klicka på länk för avregistrering som medföljer varje e-postförsändelse eller kontakta Novamedia på kundservice@postkodlotteriet.se. Adresser kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra deltagare. .

6. BEHANDLING AV DELTAGARES PERSONUPPGIFTER, PUBLICITET M.M.

Behandling av personuppgifter

6.1 Föreningen och Novamedia (som är personuppgiftsansvariga) registrerar och behandlar personuppgifter om Deltagaren. Personuppgifterna behandlas bland annat för att (i) Deltagare ska kunna delta i Tävlingen och annan administration av Tävlingen och (ii) Föreningen och Novamedia ska kunna identifiera, publicera och kommunicera med vinnar. Mer information om på vilket sätt Föreningen och Novamedia behandlar och delar Deltagares personuppgifter samt information om Deltagares rättigheter gentemot Novamedia och Föreningen i fråga om behandlingen av dina personuppgifter finns på www.postkodlotteriet.se/gdpr.

6.2 Om du som Deltagare har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta PostkodLotteriets kundservice (se punkt 9 nedan) eller Föreningens och Novamedias dataskyddsombud på: DPO@postkodlotteriet.se.

Publicering av fotografier, namn, m.m.

6.3 Vid godkännande av dessas Villkor samtycker Deltagaren till att Deltagarens namn, bild och bostadsort, inklusive reportage och/eller intervjuer med Deltagaren kan komma att spelas in, publiceras på TV, Internet eller i annat media så som e-post, sms/MMS eller liknande i syftet att marknadsföra Föreningens och Novamedias produkter och tjänster. Deltagaren ansvarar också för att inhämta motsvarande samtycken från personer som kan förekomma i tävlingsbidragen. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker Deltagaren till att hans eller hennes namn och bild används så som angetts ovan utan att det utgår någon särskild ersättning.

6.4 Deltagaren ger härmed Föreningen och Novamedia rätten att återge, kopiera, till tredje man upplåta, för allmänheten tillgängliggöra och, i förekommande fall, göra mindre korrigeringar (vid uppenbara stavfel eller motsvarande) i den bild eller video som Deltagaren lämnat som bidrag i Tävlingen, med angivande av Deltagarens namn och vinstbelopp.

7. RÄTTIGHETER

7.1 Deltagaren ger härmed en i tid och rum obegränsad exklusiv förfoganderätt till
Föreningen och Novamedia att fritt och utan begränsning förfoga över det material ("Bidrag") som
Deltagaren framställer och lämnar in inom ramen för Tävlingen. Detta innefattar exempelvis rätten att
bearbeta, lagra eller framställa exemplar av Bidraget och/eller göra det tillgängligt för allmänheten i
samtliga nu eller i framtiden existerande mediekanaler. Föreningen och Novamedia får även använda
Bidraget i marknadsföringssyfte. Rätten för Föreningen och Novamedia enligt denna punkt kan fritt
vidareupplåtas till tredje part. Deltagaren garanterar att Föreningen och Novamedia inte gör intrång i
annans tillkommande rätt av vilket slag det än må vara genom att använda Bidraget i enlighet med denna punkt. Deltagaren efterger alla krav på ersättningar för upplåtelsen enligt denna punkt.8. FÖRENINGENS ANSVAR VID DRIFTFEL ETC.

8.1 Föreningen och Novamedia garanterar ingen driftsäkerhet för Hemsidan och ger ingen ersättning för förlorad information oavsett orsak.

8.2 Föreningen ska skäligen kompensera Deltagare som vunnit pris i Tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Föreningen inte kan få ut sin vinst.

8.3 Med undantag för punkten 8.2 ska Föreningen inte vara ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som Deltagaren ådrar sig i samband med Tävlingen eller i relation till vinsterna i Tävlingen och lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick.

8.4 Föreningen är vidare befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, extrema väderförhållanden, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter). Detsamma gäller om sådana omständigheter förhindrar fullgörelse eller leverans från någon av Föreningens samarbetspartners eller leverantörer, om Föreningen inte utan väsentlig svårighet kan byta ut sådan samarbetspartner eller leverantör och om detta medför att Föreningen inte utan oskälig ansträngning kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor.

9. UPPHÖRANDE AV TÄVLINGEN

Intill dess att Tävlingen är slutligt avgjord har Föreningen alltid rätt att avbryta Tävlingen. Deltagaren har vid avbrytning av Tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

10. KONTAKT

För frågor gällande Tävlingen eller dessa Villkor kan Postkodlotteriet kontaktas på:

E-post: kundservice@postkodlotteriet.se
Telefon: +46 771-22 55 22
Adress: Svenska Postkodlotteriet
Box 193
101 23 Stockholm

Vi använder cookies. Läs mer