Tävlingsvillkor – Vinn 5 paket Dumle


Mjölkchokladöverdragen kola - en underbar klassiker

Mjölkchokladöverdragen kola - en underbar klassiker

Allmänt
Svenska PostkodFöreningen, org.nr 802416-1146, (”Föreningen”) är innehavare av lotteritillstånd för Svenska PostkodLotteriet vars drift sköts av Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328 (”Novamedia”). Föreningen arrangerar via Facebook.com (”Sajten”) Tävlingen ”Vinn 5 paket Dumle”, där 20 personer kan vinna genom att (i) berätta i kommentarsfältet till inlägget VARFÖR just hen ska vinna. Föreningen tillämpar dessa tävlingsvillkor (”Villkoren”) för deltagande i Tävlingen. Vinnaren som deltar i Tävlingen via Facebook accepterar utan förbehåll alla bestämmelser i Villkoren och alla beslut som tas av Föreningen i egenskap av arrangör till Tävlingen.

Tävlingen är öppen för alla i Sverige folkbokförda personer som är över 18 år. Anställda inom Föreningen eller Novamedias koncern samt dem närstående personer får inte delta i Tävlingen.

Om tävlingen och tävlingsreglerna
Tävlingen kommer att pågå från och med den 4/2-18 till och med den 6/2-18.

För att tävla: Berätta i kommentarsfältet till inlägget VARFÖR just du ska vinna.

En jury bestående av anställda hos Novamedia kommer att utse 20 vinnare som vinner 5 paket Dumle vardera.

Vinst utgår till de 20 personer som har den i juryns tycke bästa motiveringen. Juryn kommer att överlägga och ta beslut kort efter att Tävlingen avslutats. Juryns beslut om vinnare kan ej överklagas.

Vinnare kommer att meddelas på Facebook och/eller Instagram (i tävlingsinlägget). Vinnare kan även komma att publiceras med namn, bidrag, foto och bostadsort på www.postkodlotteriet.se, nyhetsbrev, Facebook, Twitter eller i övrigt i media.
Vinsten (5 paket Dumle) kommer att skickas via post. Vinnare kommer efter att de meddelats om vinst få skicka in önskad postadress för mottagande av vinst (5 paket Dumle).

Vinster
Vinnarna (20) får som vinst 5 paket Dumle (värde 275 kronor). Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Behandling av personuppgifter (PUL) m.m.
Deltagaren godkänner härmed att Föreningen och Novamedia registrerar de personuppgifter som Deltagaren lämnar i samband med Tävlingen bestående av namn, telefonnummer, adress och e-postadress samt sådana ytterligare personuppgifter som Deltagaren frivilligt kommit att lämna till Föreningen. Dessa uppgifter kommer att användas av Föreningen för i) administration av Tävlingen, (ii) identifikation, publicering och kommunikation av/med pristagare.
Föreningen och Novamedia är ansvariga för behandlingen av personuppgifter och Deltagaren har rätt att begära information från Föreningen/Novamedia om behandlingen av Deltagarens personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. För frågor som gäller hanteringen av personuppgifter och begäran om att felaktiga uppgifter rättas hänvisas till kundservice@postkodlotteriet.se. Deltagaren har i enlighet med personuppgiftslagen 26 § rätt att gratis få information om behandlingen om dennes personuppgifter en (1) gång per år.

Föreningens ansvar vid driftfel etc.
Föreningen ska skäligen kompensera Deltagare som vunnit pris i Tävlingen och som på grund av fel eller brister hänförliga till Föreningen inte kan få ut sin vinst.
Med undantag för ovan ska Föreningen inte vara ersättningsskyldigt för någon som helst skada eller kostnad som Deltagaren ådrar sig i samband med Tävlingen eller i relation till vinsterna i Tävlingen och lämnar inte heller någon garanti vad gäller vinstens skick.
Föreningen är vidare befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Föreningens kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, extrema väderförhållanden, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter). Detsamma gäller om sådana omständigheter förhindrar fullgörelse eller leverans från någon av Föreningens samarbetspartners eller leverantörer, om Föreningen inte utan väsentlig svårighet kan byta ut sådan samarbetspartner eller leverantör och om detta medför att Föreningen inte utan oskälig ansträngning kan fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor.

Upphörande av tävlingen
Intill dess att Tävlingen är slutligt avgjord har Föreningen alltid rätt att avbryta Tävlingen. Deltagare har vid avbrytning av Tävling i förtid inte någon rätt till kompensation.

Kontakt
För frågor gällande Tävlingen kan Föreningen kontaktas på vinn@postkodlotteriet.se.

Vi använder cookies. Läs mer