Kopplingen mellan hjärtfel och barncancer

Barn med cancer löper ökad risk att få hjärtproblem, och barn med hjärtproblem löper ökad risk att få cancer. Varför är det så? Och vad kan vi göra åt det? Det är frågor som Barncancerfonden och Hjärt‑ Lungfonden söker svar på i ett unikt, gemensamt projekt, med stöd från Postkodlotteriet – det vill säga med stöd från alla som har en lott i Postkodlotteriet.

Närmare en tredjedel av de barn som hjärttransplanteras drabbas senare i livet av cancersjukdomen lymfom. Det är ett exempel på hur barn med hjärtfel drabbas av cancer i högre grad än andra. Orsakerna till det är inte klarlagda. Dessutom får barn som behandlas för cancer en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom till följd av de starka mediciner som de får.

Fyra forskare får fem miljoner kronor

I sökandet efter kunskap har Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden gett fem miljoner i anslag till fyra forskningsprojekt som ska undersöka sambandet mellan barncancer och hjärtfel. Målet är att på sikt kunna förebygga och förhindra att hjärtebarn utvecklar cancer och barncancerpatienter utvecklar hjärtbesvär.

Marianne Jarfelt, barnonkolog och forskare vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg, är en av de som fått anslag. Hon ska undersöka förekomsten av hjärtpåverkan hos barncanceröverlevare samt identifiera riskfaktorer för hjärtsvikt.

– En av de allvarligaste komplikationerna av cellgiftsbehandling är hjärtsvikt. Förutom att undersöka förekomsten av hjärtpåverkan vill vi också undersöka hur hjärtsvikt uppkommer och om tidig diagnos och behandling kan förbättra prognosen, säger Marianne Jarfelt.

Många fler överlever idag

Tack vare forskning och nya behandlingsmetoder har överlevnaden för hjärtsjuka barn ökat från 60 till 95 procent de senaste 50 åren. Under motsvarande period har överlevnaden för barncancer ökat från 25 procent till 85 procent.

Forskning och utveckling av allt bättre behandlingsmetoder har gjort att cirka 80 procent av alla barn som drabbas av cancer överlever, men över hälften av dem som överlever drabbas av sena komplikationer som hjärt- och kärlproblem.

– Det är en skör balansgång att hitta skonsamma behandlingar samtidigt som vi ska öka överlevnadsnivån. Med den här satsningen hoppas vi få fram ny forskning inom ett område där kunskapen idag är begränsad, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

"Tack vare den här specialsatsningen kan vi öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtebarn utvecklar cancer och vice versa"

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden

Forskning ska ge ökad kunskap

Varje år föds över 1000 barn i Sverige med hjärtfel och drygt 300 barn drabbas av cancer.

– Det relativt låga antalet barn är en utmaning för forskningen. Tack vare den här specialsatsningen kan vi öka kunskapen och på sikt förbygga och förhindra att hjärtebarn utvecklar cancer och vice versa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt‑ Lungfonden.

Läs mer om Hjärt- Lungfonden

Forskningsprojekten pågår nu

De fyra forskningsprojekten som fått anslag av Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden pågår fram till och med december 2020. Läs nedan om de tre forskare som har fått anslag, utöver Marianne Jarfelt som nämns tidigare i artikeln.

Britt-Marie Ekman-Joelsson, Göteborg

Projekttitel: Identifiering av riskfaktorer för uppkomst av post-transplantationslymfom

När ett barn hjärttransplanteras är läkemedel som hämmar immunsystemets funktion (s.k. immunosuppressiv behandling) en förutsättning för att det transplanterade hjärtat ska accepteras i kroppen, men behandlingen medför en ökad risk för lymfom. Syftet med studien är att kartlägga immunsystemets funktion hos hjärttransplanterade barn. Genom att följa immunförsvaret hoppas forskargruppen kunna öka förståelsen för uppkomsten av lymfom och minska risken för att dessa barn får lymfom, kanske genom att skräddarsy immunosuppressiv behandling.

Så många överlever

95% – överlevnaden för hjärtsjuka barn har ökat från 60 till 95 procent de senaste 50 åren.

85% – överlevnaden för cancersjuka barn har ökat från 25 procent till 85 procent.

Petru Liuba, Lund

Projekttitel: Samspel mellan hjärta och kärl hos unga barncanceröverlevare

Barn som tidigare har behandlats för cancer har en ökad risk för hjärtmuskelsjukdom s.k. kardiomyopati. Kardiomyopati är hos dessa barn den näst vanligaste orsaken till framtida död och sjukdom. I detta projekt studeras till synes friska unga vuxna barncanceröverlevare och jämförs med friska jämnåriga i syftet att hitta skillnader i hjärt-kärlfunktionen med metoder som kan användas i den kliniska vardagen. Att hitta riskindivider ger möjligheter till att förebygga sjukdom med tidigt insatt behandling och råd om livsstilsförändringar.

Mikael Dellborg, Göteborg

Projekttitel: Cancer hos barn och vuxna med medfödda hjärtfel i Sverige

Tack vare utvecklingen inom barnhjärtsjukvården uppnår de flesta som föds med hjärtfel idag vuxen ålder. Barn och vuxna med medfödda hjärtfel har dock en ökad risk för cancer. Den ökade risken kan orsakas av hjärtfelet i sig, medicinska behandlingar inklusive strålning från diagnostiska och terapeutiska ingrepp, eller av genetiska faktorer eller livsstilsfaktorer. Genom en omfattande databas, skapad från nationella register, kommer forskargruppen att skatta vad som har betydelse för att öka kunskapen och förbättra omhändertagandet, liksom framtagande av specifika och riktade screeningprogram.

Läs mer om Barncancerfonden

Varje år i Sverige

– föds över 1000 barn med hjärtfel

– drabbas drygt 300 barn av cancer