Unga medlemmar i FUB workshopar och tycker till om designen för ungdomsprojektet Volymen på max.

Unga medlemmar i FUB workshopar och tycker till om designen för ungdomsprojektet Volymen på max.

Så bidrar en lott till att unga med intellektuell funktionsnedsättning hörs i samhället

Riksförbundet FUB är en av 61 ideella organisationer som delar på överskottet från Postkodlotteriet. Pengarna använder FUB bland annat till att stärka sina unga medlemmars röst i samhället.

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) känner sig ofta utestängda från samhället. De är personer med framtidstro, drömmar och ambitioner, precis som alla andra, men som sällan får göra sin röst hörd. Unga tjejer med IF är särskilt utsatta och drabbas hårdast av utanförskapet. De utsätts för flerfaldig diskriminering – både på grund av kön och funktionsnedsättning. Det vill FUB förändra med hjälp av ungdomsprojektet Volymen på max.

Ungdomarna organiserar sig i viktiga frågor

Som en del i projektet Volymen på max, har FUB startat ungdomsnätverk i de lokala föreningarna. Nätverken fungerar som mötesplatser där unga medlemmar får möjlighet att lära känna nya vänner och organisera sig i frågor de tycker är viktiga, som jämställdhet, mänskliga rättigheter och hur man gör sin röst hörd. I nätverken arbetar ungdomarna tillsammans med projektledare för att ta fram metoder och verktyg för att öka ungas delaktighet, både i den egna organisationen och i samhället i stort.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Tack till dig som har en lott i Postkodlotteriet – du bidrar till FUBs viktiga arbete.

Postkodlotteriet finns till för att bidra med pengar till ideella organisationer

Hela överskottet går varje år till ideella organisationer.

Sedan start 2005 har mer än 11 miljarder kronor delats ut.

Riksförbundet FUB har varit med sedan 2012 och har fram till 2019 tagit emot 68 miljoner kronor.