Sydsudan är ett av världens fattigaste länder och det land som benämns som sämst att födas i som flicka. Rupnia Kiden Santo och Asinta Joggo Sisto bor i Tereka, där en nyborrad brunn ger rent vatten till hela byn.

Stor satsning ska få fler flickor till skolan

I dag får 650 miljoner flickor en bristfällig, eller ingen utbildning. Situationen har förvärrats av pandemin och utebliven skolgång leder till en utsatthet som i sin tur bidrar till ökning av barnäktenskap, barnarbete och trafficking. Nu görs en stor satsning på flickors tillgång till utbildning över hela världen.

– Det finns flera orsaker till att flickor inte går i skolan när de har mens som vi behöver vara medvetna om och adressera för att öka flickors tillgång till utbildning, säger Gisela Holmén på Röda Korset.

Svenska Postkodlotteriet har tagit initiativ till en temasatsning där sju projekt tilldelas 50 miljoner kronor. Pengarna är en del av lotteriets överskott och ska gå till att förbättra flickors möjlighet att gå i skolan – över hela världen. Behoven för att göra det möjligt för flickor att gå i skolan skiljer sig på olika platser i världen. Ett exempel är Sydsudan där en sådan sak som fungerande toaletter och undervisning om menstruation kan ha en avgörande betydelse för att flickorna att kunna gå i skolan.

För den delen av satsningen står Svenska Röda Korset. Förutom stora hjälpinsatser i och omkring krigets Ukraina som Svenska Röda Korset arbetar med just nu, så arbetar man även med humanitära insatser i andra delar av världen för att hjälpa utsatta människor drabbade av krig, konflikt och katastrofer. Med hjälp av Postkodlotteriets initiativ arbetar Röda Korset med en insats för att öka antalet flickor som går i skolan i Sydsudan som ett sätt att bryta utsatthet och fattigdomen i samhällen som drabbats hårt av återkommande kriser och utdragna konflikter.

Efter fem år av inbördeskrig från 2013 lever människor i fortsatt stor utsatthet på grund av fattigdom, våld, och fortsatt konflikt mellan grupper. Sydsudan är det land som ligger sist av länder i världen på human development index i rapporten för året 2021, som mäter medeltalen kring människors förväntade levnadsår, utbildningsår och inkomst.

– Flickor och kvinnors situation i Sydsudan är svår och många riskerar att utsättas för våld. Sydsudan benämns som det sämsta landet att födas i som flicka. Ett viktigt sätt att kunna bryta utsattheten är genom utbildning vilket på längre sikt bidrar till en stärkt position i samhället, säger Gisela Holmén på Röda Korset.

Gisela Holmén, Röda Korset, enhetschef Afrika. Foto: Röda Korset

”Bara en av tio slutför grundskolan”

Hon berättar att utbildningsnivån för barn i Sydsudan är låg både för pojkar och flickor, men att flickorna ligger sämre till. 2018 rapporterade UNICEF att 2,2 miljoner barn inte gick i skola, 2021 hade siffran stigit till 2,8 miljoner, vilket relateras till Covid-19 pandemin och ekonomiska situationen som förvärrats. Generellt kan man se att var fjärde flicka går i grundskolan. Endast 2,6 procent av flickorna utbildar sig vidare efter grundskolan.

– Av de flickor som börjar skolan är det bara en av tio som slutför grundskolan. Ju äldre de blir ju fler flickor slutar från utbildningen, vilket försämrar deras chanser till andra möjligheter i livet. Många gifts bort unga.

Gisela Holmén säger att Postkodlotteriets satsning betyder mycket för arbetet kring ökad utbildning för flickor och att det är en nyckelfaktor för att bryta utsatthet och fattigdom.

– Deras satsning har verkligen möjliggjort att vi kan genomföra den här insatsen. Det förändrar liv, avslutar hon.

Monica Kaku Jelle i Terekeka behöver inte längre gå lika långt för att hämta vatten, sedan Röda Korset borrat brunnar i hennes by. Foto: Röda Korset

Ger barn större chans att överleva

Siffror från Unicef visar att om en kvinna har en utbildning innan de själva får barn ger detta barnet 50 procent högre chans att överleva. Det är i sin tur högre sannolikhet att utbildade föräldrar skickar barnen till skola.

Svenska Röda Korset arbetar tillsammans med Sydsudans Röda Kors för att skapa bättre förutsättningar för flickor att fortsätta gå till skolan. Projektet pågår i sex olika skolor i Sydsudan. Fattigdom är ett stort hinder för flickornas skolgång, ett annat är att infrastrukturen för vatten och sanitet är dålig vilket blir en direkt anledning till att flickor slutar i skolan i samband med att de menstruerar.

– I Sydsudan är det väldigt tabubelagt med mens och en uppfattning som finns är att om en man ser en kvinnas menstruationsblod så kan inte hon få barn senare. Flickorna här säger att om det skulle synas att det blöder igenom kläderna under mensen så skulle de inte kunna gå tillbaka till den skolan någonsin igen. Det visar hur känsligt och stigmatiserat det är, och hur en sådan sak som att ha mens verkligen kan påverka flickors liv och framtid, berättar Gisela Holmén.

För att förbättra förutsättningarna och adressera detta så arbetar man i skolorna med att installera fungerande och separata toaletter för pojkar och flickor, och rent vatten och tvättmöjligheter. Man arbetar även med att höja kunskapen om vad mens är. Flickorna får lära sig vad mens är, hur man använder mensskydd och sköter sin hygien. Pojkar, lärare och föräldrar utbildas och involveras också så att de kan bli en del av en stödjande omgivning och adressera stigman.

– Genom den ökade kunskapen om menstruation vill vi bryta missuppfattningarna och stigma. Med materiellt stöd i skolor, som mensskydd och tvål så underlättar vi för flickorna, samtidigt som vi tittar på de sociala aspekterna när det gäller attityder, missuppfattningar för långsiktiga beteendeförändring, så att man ger dessa flickor chansen till att påverka sin egen framtid.

Fakta

Sju projekt tilldelas sju miljoner vardera, dessutom får Postkodstiftelsen en miljon kronor för att samordna projekten:

Erikshjälpen som ska stärka flickors möjligheter i Bangladesh genom att bygga åtta skolor med bra möjligheter för sanitet samt utbilda i katastrofhantering eftersom området ofta är utsatt för stormar och översvämningar.

The Hunger Project Sverige lanserar en modell för att minska barnäktenskap och stärka rätten till utbildning i Mexiko som går under benämningen Frizon flicka.

Plan International och WaterAid ska tillsammans öka kunskapen om menstruation i Bangladesh där okunskap gör att flickor inte går i skolan.

Rädda Barnen ska hjälpa barn i Malawi där datadriven utbildning snabbt kan hjälpa flickor att komma i kapp i skolan. Dessutom stöttas familjer ekonomiskt så att flickorna ska få möjlighet att gå i väg till skolan.

Röda Korset ska ge flickor och skolpersonal tillgång till säkra toaletter i skolor i Sydsudan där bara en av tio flickor avslutar grundskolan.

Svenska Afghanistankommittén satsar på att skala upp stöd- och byskolor i landet via läsplattor.

UNICEF ger tonårsflickor i Elfenbenskusten som står utanför skolan en modern yrkesutbildning så att de kan bli självförsörjande.

Postkodeffekten

Postkodlotteriet finns till för att stödja ideella organisationer. Det innebär att du som går med i Postkodlotteriet både kan vinna tillsammans med dina grannar och samtidigt bidra till en bättre värld. Runt en miljon människor i Sverige är med i Postkodlotteriet.

Hela överskottet från lotteriet går till 61 ideella organisationer. Tack vare alla som har en Postkodlott kan organisationerna hjälpa fler människor, skydda fler hotade djur, göra fler insatser för klimatet och finansiera fler livsviktiga forskningsprojekt. Det här kallar vi för postkodeffekten.