Personuppgiftspolicy för Svenska Postkodlotteriet

Postkodlotteriet värnar din integritet

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet är viktigt för oss på Postkodlotteriet. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter som vi behandlar avseende dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen* och andra tillämpliga regler om dataskydd och integritet. I korthet så innebär det att våra kunders personuppgifter skyddas och att våra kunder har vissa rättigheter gentemot oss när det gäller vår behandling av deras personuppgifter.

Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Dina rättigheter i korthet innebär att du kan:

 • Få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar avseende dig
 • Få dina personuppgifter rättade och raderade
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter

Tips! Läs mer om vad som gäller på https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/introduktion-till-gdpr

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (General Data Protection Regulation ”GDPR”) och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Innehållsförteckning

1. Så här värnas din integritet

Din integritet är viktig för oss på Postkodlotteriet och vi är måna om att skydda dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande principer gäller när Postkodlotteriet hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål för vilket de är insamlade
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder avseende våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma
 • Vår personal får särskild utbildning avseende hur personuppgifter ska hanteras
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs för ändamålet
 • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade
 • Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn då vi inte har kunder som är under 18 år. Däremot kan barn förekomma i inslag i tv och andra medier.
 • Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du blir kund, under tiden du är kund och om du väljer att avsluta din prenumeration i Postkodlotteriet.

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadresser, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett all hantering av personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

2. Så här behandlas dina personuppgifter

2.1 Innan du är kund

Även om du inte är kund kan vi komma att kontakta dig på olika sätt med marknadsföring.

 • Du som inte har tackat nej till vår marknadsföring kan få marknadsföring via post. Vi kan också komma att ringa till dig.
 • Du som har lämnat ditt samtycke till att få marknadsföring från oss (via oss eller någon av våra samarbetspartners) kan även få information via e-post eller sms.

I marknadsföringen till dig som inte är kund behandlas dina personuppgifter så här:

2.1.1 Hur tackar jag nej till er marknadsföring?

Postkodlotteriet har en laga skyldighet att se till att du kan spärra dig om du inte längre vill ha vår marknadsföring. Det kan du göra genom att fylla i dina uppgifter på https://www.postkodlotteriet.se/sparra eller kontakta kundservice och be dem om hjälp med att lägga in en spärr. Du kan även spärra dig från reklam genom NIX Adresserat på https://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation och NIX Telefon på https://nixtelefon.org.

Om du begär dig raderad, kommer vi också att lägga in ditt namn och de kontaktuppgifter vi har till dig i vårt spärregister så att du inte ska få marknadsföring i framtiden.

2.1.2 Vilka personuppgifter behandlas innan du är kund?

Innan du blir kund kan Postkodlotteriet behandla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ålder, kön samt gruppindelning baserat på sannolikhet för lottköp.

Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring eller begärt dig raderad sparas även denna information i vårt spärregister.

2.1.3 Varför behandlas dina personuppgifter innan du är kund?

Dina uppgifter behandlas för att du ska kunna nås av Postkodlotteriets marknadsföring via post, e-post, sms eller via telefon. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att data analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. adress, ålder och kön) görs en analys på gruppnivå som kan resultera i att du hamnar i en grupp som får ta emot marknadsföring. Vi kan sedan analysera om gruppen du ingick i var intresserad av Postkodlotteriet. Insikterna från den analysen ligger till grund för framtida marknadsföring mot liknande grupper.

Ibland marknadsförs Postkodlotteriet genom tävlingar som du kan delta i. Information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med tävlingar hittar du i villkoren för respektive tävling.

Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska veta när du inte vill få information och marknadsföring från oss.

Dina personuppgifter kan också behandlas i samband med att du blir kund om det är nödvändigt enligt spellagen (2018:1138) för att t.ex. registrera ditt deltagande, kontrollera din ålder och identitet.

2.1.4 Har vi rätt att behandla dina personuppgifter innan du är kund?

Likt andra företag, har Postkodlotteriet ett intresse av att marknadsföra produkter och tjänster till personer som bedöms kunna vara intresserade av att bli kunder. De personuppgifter som används i förberedelserna inför och i själva marknadsföringen är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring eller om du har begärt dig raderad så måste vi tillmötesgå detta och se till att du inte längre får oönskad kontakt med oss och då behöver vi spara dina personuppgifter i vårt spärregister (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Eftersom vi har en skyldighet att göra detta grundas denna behandling på vad lagen kallar rättslig förpliktelse. Om du inte vill finnas med i vårt spärregister, anmäl dig i stället till NIX enligt 2.1.1.

Vi har ett intresse av att marknadsföra Postkodlotteriet och därmed hantera information om dig för att kunna göra det. När dina personuppgifter behandlas för att marknadsföra Postkodlotteriet gör vi det med stöd av, vad lagen kallar en intresseavvägning.

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter.

När vi behandlar dina personuppgifter för att göra de kontroller som krävs enligt spellagen för att du ska kunna vara kund hos oss har vi vad lagen kallar en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter.

2.1.5 Hur får vi dina personuppgifter innan du är kund?

De personuppgifter som används i Postkodlotteriets marknadsföring riktad till dig som ännu inte är kund köps in från företag som sammanställer kontaktuppgifter t.ex. adresser och telefonnummer från öppna källor och säljer dessa vidare till företag och organisationer. Vi får också personuppgifter från våra samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis enkätundersökningar).

När uppgifterna når oss på Postkodlotteriet ser vi självklart till att vi har en laglig rätt att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Postkodlotteriet uppdaterar köpta personuppgifter och gör kontroller mot statens personadressregister, SPAR och så kallat NIX-register för att säkerställa att uppgifterna är riktiga och att det inte finns en reklamspärr.

Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss eller att du vill bli raderad har vi fått direkt från dig, antingen över telefon via vår Kundservice eller då du anmält detta på https://www.postkodlotteriet.se.

2.1.6 Vilka får ta del av dina personuppgifter innan du är kund?

De samarbetspartners inom marknadsföring som hjälper oss att ta fram, genomföra och distribuera reklam som till exempel telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer samt våra IT-leverantörer som vi behöver för vår verksamhet, får ta del av dina personuppgifter. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.1.7 Hur länge sparas dina personuppgifter innan du är kund?

För marknadsföringsändamål sparas personuppgifter i upp till tre månader.

Dina personuppgifter kan dock komma att sparas i upp till tolv månader för att vi ska kunna analysera utfall av kampanjer samt spåra och kontrollera varför marknadsföring har skickats till dig om du, myndighet eller branschorgan som t.ex. NIX-nämnden, begär det.

Om du har anmält att du inte vill ha marknadsföring eller begärt dig raderad sparas uppgifterna i vårt spärregister till dess du meddelar att du ändrat dig.

2.2 När du är kund

Du kan bli kund på flera olika sätt, till exempel via https://www.postkodlotteriet.se, genom marknadsföringskampanjer, genom att skicka in en svarskupong, genom köp av lott ute på stan eller via telefon. När du väljer att bli kund registreras dina personuppgifter för att du ska kunna delta i Postkodlotteriet, för att vi ska ta rätt betalt av dig och för att kunna hantera din prenumeration. Dina personuppgifter registreras också för att vi ska kunna fullgöra de uppgifter som vi måste utföra enligt spellagen, exempelvis för att uppfylla omsorgsplikten.

När du är kund skapas en kundprofil. En kundprofil skapas även om du påbörjat men inte fullföljt ett köp, efter att du angett dina kontaktuppgifter.

När du är kund vill vi vara säkra på att du upplever Postkodlotteriet som ett lotteri där du som kund är i fokus. Därför vill vi ha möjlighet att kontakta dig. När du är kund behandlas därför inte bara dina personuppgifter för att kunna administrera Postkodlotteriet, utan vi behandlar också dina personuppgifter så här:

2.2.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är kund?

När du är kund behandlas ditt namn, adress, personnummer, datum för kundregistrering, ålder, konto- och betalinformation, köphistorik, eventuell kampanjkod, köpkanal, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, fakturainformation, information om eventuella premier eller autogiromedgivanden, information för att sköta inloggning med BankID, antal lotter, information om eventuella vinster och eventuell kontakthistorik och kommunikation med kundservice. Om du har lämnat din e-post, telefonnummer och inloggningsuppgifter på ”mina sidor”, så behandlar vi information om hur du vill att vi kommunicerar med dig (t.ex. om du föredrar att vi skickar e-postmeddelanden eller ringer till dig). Om du meddelat oss att du inte vill ha marknadsföring från oss, behandlar vi även denna information.

För det fall du skapar en kundprofil utan att fullfölja ett köp behandlas ditt namn, adress, personnummer, datum för registrering, ålder, e-postadress och telefonnummer.

2.2.2 Varför behandlar vi och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att hantera din prenumeration. De kan också behandlas för att kontrollera din ålder och identitet eller genomföra andra nödvändiga kontroller enligt spellagen. I de fallen har vi en s.k. rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Vi behöver till exempel kunna kontakta dig, ta betalt, betala ut din vinst, skicka information om lotteriet, eventuellt skicka en varuvinst, och genomföra lotteriets dragningar samt för att vi ska kunna utföra de kontroller och granskningar i samband med lotteriet som vi enligt spellagen har en lagstadgad skyldighet att utföra. I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig, t.ex. då vi skickar ut premier.

För det fall du skapar en kundprofil utan att fullfölja ett köp kan vi komma att kontakta dig via e-post inom en månad i syfte att erbjuda dig support med att fullfölja köpet.

Postkodlotteriet ska vara ett lotteri för dig som kund. För att kunna sätta dina intressen i fokus används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att din data analyseras för att bättre kunna bedöma vilken information samt vilken marknadsföring du kan komma att uppskatta. Detta innebär t.ex. att om du ofta tittar på information om hur våra förmånstagare använder de pengar som skänks av Postkodlotteriet kommer du att få mer information om detta. Din kundgruppsprofil kan även komma att användas som underlag när vi väljer vilka andra personer som vi kommer att rikta marknadsföring till.

Så här tänker vi när vi utför s.k. profilering, d.v.s. logiken bakom de urval som görs t.ex. hur datan sorteras:

Baserat på insamlade uppgifter (t.ex. namn, adress, ålder, kön, köphistorik och eventuella vinster) görs en analys som kan resultera i att du placeras i en kundgrupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken information eller marknadsföring som du kommer att få, men även för utveckling av Postkodlotteriets produkter och vinster. Dina uppgifter kan även användas för att vi ska hitta så kallade tvillinggrupper som skulle kunna vara intresserade av lotteriet. Dina personuppgifter behandlas även för att vi ska kunna informera dig om vad som är på gång, hur de pengar som Postkodlotteriet varje år skänker till sina förmånstagare används och för att svara på frågor som du ställer till kundservice. För att undersöka hur pass nöjd du som kund är med lotteriet och andra produkter kan även kundundersökningar genomföras.

De personuppgifter som används vid sådana aktiviteter som beskrivs ovan är uppgifter som du lämnar när du är i kontakt med oss och är inte av känslig natur. Vi har ett intresse av att hålla kontakten med dig och att se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteter som beskrivs ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för berättigat intresse, av att hålla kontakten med dig, hålla dig nöjd, ge dig relevant information och utveckla våra produkter.

Om du meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi tillmötesgå detta, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vårt spärregister (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vårt spärregister anmäl dig till NIX enligt 2.1.1. När dina personuppgifter behandlas för vårt spärregister grundar vi den behandlingen på rättslig förpliktelse, eftersom vi har en skyldighet att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring.

2.2.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig, t.ex. i samband med att du blev kund, via din personliga inloggningssida på https://www.postkodlotteriet.se eller när du kontaktar oss. Personuppgifter samlas även in från företag som säljer kontaktuppgifter, register över individer som spärrat sig för marknadsföring, den bank du valt att använda för betalningar och samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföringsaktiviteter (exempelvis kundundersökningar).

Personuppgifterna kan även samlas in från statens personadressregister för att se till att vi har rätt uppgifter till dig, t.ex. om du flyttar.

Information om att du inte vill ha marknadsföring från oss har vi fått direkt från dig, antingen över telefon via vår Kundservice eller då du anmält detta på https://www.postkodlotteriet.se.

2.2.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas inom Postcode Lottery Group samt med olika samarbetspartners som t.ex. leverantörer av vår förmånsbutik och med våra revisorer, vår och din bank och leverantörer av våra IT-system som vi behöver för vår verksamhet. När personuppgifter köpts in från företag som säljer kontaktuppgifter, återkopplar vi hur utfallet av kampanjer och marknadsföringsaktiviteter sett ut. Det innebär att vi delar personuppgifter även med dessa samarbetspartners. Vi delar också personuppgifterna med olika myndigheter, t.ex. Spelinspektionen och Skatteverket (då lag kräver det) och med företag som hjälper till med att hålla personuppgifter uppdaterade, t.ex. vid flytt, eller vid en postnummerändring. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.2.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund i lotteriet och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför dina personuppgifter i upp till 12 månader efter ditt senaste deltagande i en spelomgång av lotteriet, eller efter att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster.

Om du skapar en kundprofil utan att köpa lott sparas din kundprofil i tre månader.

Om du har fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet kan dina personuppgifter behöva sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid, så att du kan kontakta oss om något är fel.

De uppgifter som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag måste enligt lag sparas i sju år.

Om du har anmält att du inte vill ha marknadsföring sparas uppgifterna till dess du meddelar att du har ändrat dig.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas när du inte längre är kund se 2.4.

2.3 När du vinner

I Postkodlotteriets dragningar avgörs om din lott har vunnit. Om du vinner vill vi ibland överraska dig eller kontakta dig via mejl, telefon eller post för att berätta om din vinst. När du vinner behandlas dina personuppgifter så här:

2.3.1 Vilka personuppgifter behandlas när du vinner?

Vi behandlar samma personuppgifter som när du är kund hos oss, se 2.2, och uppgifter om vinstsumma och datum för din vinst.

2.3.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Postkodlotteriet behandlar dina personuppgifter för att kunna betala ut din vinst i lotteriet. Detta gör vi för att uppfylla vår rättsliga förpliktelse enligt spellagen gentemot dig som kund och deltagare i lotteriet. Vidare kan information om vem som har vunnit publiceras på https://www.postkodlotteriet.se . När Postkodlotteriet publicerar dina uppgifter för detta ändamål görs det för att vi ska uppfylla det avtal om deltagande i Postkodlotteriet som vi har ingått med dig.

Resultaten av dragningarna i lotteriet publiceras t.ex. på https://www.postkodlotteriet.se . När information lämnas om resultat i dragningar anges endast lottnummer vilket inte kan kopplas till enskilda individer utan ytterligare information som inte är allmänt tillgänglig.

Postkodlotteriet kan också komma att ringa upp dig för att berätta att du har vunnit. Detta gör vi med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för berättigat intresse, av att kunna informera om vem som vunnit dragningarna.

2.3.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig genom att du deltar i Postkodlotteriet.

2.3.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med våra revisorer och vår och din bank. Vi delar också dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala medier (t.ex. Facebook och Youtube). Vi berättar för allmänheten vilka lottnummer som vunnit i lotteriet. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer (i system som behövs för vår verksamhet) och samarbetspartners för marknadsföring eftersom vi ibland visar våra vinnare i vår marknadsföring. Exempel på samarbetspartners är telemarketingföretag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.3.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs och sparas därför så länge du är kund. Vi sparar information om vem som har vunnit i lotteriet i minst sju år då vi har en rättslig förpliktelse att göra det enligt bokföringslagen och enligt skattelagar.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter när du inte längre är kund, se 2.4.

2.4 När du avslutar din prenumeration

Om du väljer att avsluta din prenumeration och kundförhållandet upphör raderar vi alla personuppgifter som inte längre behövs för att t.ex. du ska kunna medverka i lotteriet. Vi hoppas såklart att du vill bli kund igen och då samlas dina personuppgifter in när du registrerar dig på nytt.

2.4.1 Vilka personuppgifter fortsätter vi att behandla när du har avslutat din prenumeration?

När du avslutar din prenumeration och kundförhållandet upphör raderar vi nästan alla dina personuppgifter. Det finns dock några personuppgifter som behöver sparas enligt bokföringslagen och för eventuella rättsliga anspråk. Därför behandlas ditt namn, personnummer, lottnummer, tidigare kund-id, betalinformation och kontakthistorik fast du inte längre är kund. Om du får marknadsföring efter det att du har avslutat din prenumeration, kan dina personuppgifter behandlas så som beskrivs i punkt 2.1. Om du meddelat att du inte vill ha marknadsföring eller att du vill bli raderad sparas även denna information i vårt spärregister.

2.4.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas om du har fått en premie eller vunnit en varuvinst i lotteriet. Detta gör vi för att uppfylla våra åtaganden när du blev kund (d.v.s. för att fullgöra vårt avtal) eller, när det gäller varuvinster i Postkodlotteriet, för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att tillhandahålla dig din vinst i lotteriet. I dessa fall kan dina personuppgifter sparas under premien/varans garanti- eller reklamationstid för att du ska kunna kontakta oss om något är fel.

Dina personuppgifter behandlas även när vi sparar underlag för t.ex. vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag, vilket är ett lagkrav (dvs. vi har en rättslig förpliktelse att behandla även dessa uppgifter). I vissa fall sparas även personuppgifter för att förebygga och hantera tvister.

I syfte att ta reda på om du har varit kund tidigare behandlas ditt namn och personnummer när marknadsföringsaktiviteter planeras och genomförs. Det innebär att viss data analyseras genom s.k. profilering. Baserat på de uppgifter som hanteras görs en analys som kan resultera i att du placeras i en grupp. En sådan analys görs alltid på gruppnivå och aldrig på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vilken marknadsföring vi lämnar till dig, men även för utvecklingen av Postkodlotteriets produkter och vinster. För att undersöka hur nöjd du som tidigare kund har varit med Postkodlotteriet och våra andra produkter kan vi komma att genomföra kundundersökningar.

När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra aktiviteterna som beskrivs i stycket ovan görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett berättigat intresse av att hålla kontakten med dig och marknadsföra Postkodlotteriet.

Om du meddelat att du vill bli raderad och/eller inte vill ha vår marknadsföring måste vi tillmötesgå detta, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vårt spärregister (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen). Om du inte vill finnas med i vårt spärregister anmäl dig till NIX enligt 2.1.1. När dina personuppgifter behandlas för vårt spärregister grundas denna behandling på rättslig förpliktelse eftersom vi har en skyldighet att tillgodose ditt önskemål om att inte få marknadsföring.

2.4.3 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra revisorer. Dina personuppgifter kan även delas med Postcode Lottery Group, våra IT-leverantörer (i system som vi behöver för vår verksamhet) och de samarbetspartners som hjälper oss med marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier samt marknadsföringsbyråer. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.4.4 Hur länge sparas dina personuppgifter?

De personuppgifter som endast behövs för din prenumeration tas bort då vårt kundförhållande upphör.

De personuppgifter som behandlas för marknadsföring sparas i högst 12 månader efter ditt sista deltagande i en spelomgång av lotteriet, eller efter att du utnyttjat något av våra erbjudanden eller tjänster.

När behandling sker av personuppgifter för att efterleva lagen sparas uppgifterna endast så länge som lagstiftningen kräver det, exempelvis bokföringsmaterial (t.ex. alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag som måste sparas i sju år. Vi sparar även personuppgifterna så länge vi behöver för att kunna hantera eventuella reklamationer och andra rättsliga frågor som har samband med premier eller din prenumeration i Postkodlotteriet.

Om du har anmält att du inte vill ha marknadsföring eller begärt dig raderad sparas uppgifterna i vårt spärregister till dess du meddelar att du har ändrat dig.

2.5 När du är i kontakt med oss

När du kontaktar oss, exempelvis via vår kundservice, är vårt mål att ge dig bästa möjliga service. Det gäller oavsett om du ringer, skickar e-post eller ett vanligt brev. För att kunna tillhandahålla dig service, exempelvis när vi svarar på frågor eller hanterar en reklamation, behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.5.1 Vilka personuppgifter behandlas när du är i kontakt med oss?

När du kontaktar vår kundservice behandlas olika personuppgifter om dig beroende på om du är kund eller inte hos oss och vad ditt ärende handlar om.

De personuppgifter som kan behandlas om dig är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, ålder, kön, konto- och betalinformation, tilldelade lottnummer, tilldelat kund-id, inloggningsuppgifter, information om eventuella premier, fakturainformation, kontakthistorik, information om hur du vill att vi kommunicerar med dig, information om vinster, information om du vill ha marknadsföring eller inte, information om du vill ha vårt kundbrev. Om du ringer till oss kan vi även komma att spela in och transkribera samtalet för analys i syfte att förbättra vår kundservice och spelomsorg.

2.5.2 Varför behandlar och varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att kunna svara på dina frågor och ge dig en bra kundservice samt för att genomföra vår omsorgsplikt. Exempelvis behöver vi kunna hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig.

Vi har ett stort intresse av att kunna erbjuda dig bra kundservice och se till att du är nöjd. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra de aktiviteter som beskrivs ovan som kundservice görs det med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för berättigat intresse, av att hantera dina förfrågningar, kontakta dig och vid behov skicka uppföljande information till dig. När Postkodlotteriet behandlar dina uppgifter för att utföra de aktiviteter som beskrivs ovan som spelomsorg grundas denna behandling på rättslig förpliktelse, eftersom vi har en skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att uppfylla vår omsorgsplikt.

När vi behandlar personuppgifterna för att hantera din prenumeration gör vi det på det sätt som beskrivs i punkt 2.2.2.

2.5.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in från dig, t.ex. när du kontaktar kundservice eller så använder vi de personuppgifter vi redan har om dig. Vilka uppgifter det är beror på om du är kund hos oss eller inte.

2.5.4 Vem delas personuppgifterna med?

Dina personuppgifter delas med våra samarbetspartners som hjälper oss med vår kundservice och våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Dina personuppgifter kan också, beroende på ditt ärende, delas med våra revisorer samt med vår och din bank. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.5.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för att hantera ditt ärende hos oss och vid behov följa upp att din förfrågan fått en lösning.

Vi vill inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du är kund eller när du inte längre är kund, se punkt 2.1, 2.2 och 2.4.

2.6 TV-produktioner

Vi producerar flera olika TV-program, inslag, klipp och marknadsföringsmaterial. Det rör både program där vem som helst kan ansöka om att få medverka och program där vi lottar ut vinster till våra vinnare, t.ex. Grannyran. För att kunna genomföra våra TV-produktioner och ge dem ett så varierande och bra innehåll som möjligt samlar vi in personuppgifter om potentiella deltagare i programmen. Dessutom bjuds allmänheten in att delta i TV-produktionen. Som potentiell deltagare eller deltagare i våra TV-produktioner eller som publik i TV-produktionen behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.6.1 Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du är deltagare eller har ansökt om att delta i någon av våra TV-produktioner behandlar vi uppgifter om ditt namn, personnummer, ålder, kontaktuppgifter, uppgifter om din bakgrund, intressen och jobb, personuppgifter som anges i dina ansökningshandlingar och personuppgifter som framkommit vid intervju med dig och/eller dina anhöriga, samt uppgifter om dig som dokumenteras i manus för TV-teamet. Är du vinnare till någon av våra storvinster behandlar vi dessutom samma personuppgifter som när du är vinnare, se 2.3.

Om du blir utvald att medverka i vår TV-produktion eller om du deltar som publik i programmet behandlar vi också video- och ljudinspelning av dig. Vi behandlar även bilder av dig.

2.6.2 Varför och när har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i form av exempelvis namn, röst, och bild för att kunna producera TV-program vilka visas i TV i olika former samt även läggs upp exempelvis på Postkodlotteriets sidor i sociala medier. Vi behandlar även dessa personuppgifter i syfte att marknadsföra Postkodlotteriet om du givit oss ditt samtycke till det.
Att lämna sitt samtycke är helt frivilligt. Om du väljer att inte samtycka kan det dock innebära att vi inte har möjlighet att bevilja en ansökan från dig om att få delta i någon av våra produktioner, eftersom deltagande innebär att du kan komma att synas och höras på inspelningen.

2.6.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Om du är en potentiell deltagare eller deltagare i någon av våra TV-produktioner samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig. Vi kan även samla in dina personuppgifter från dina anhöriga samt genom att vi gör en bakgrundskontroll (t.ex. genom sökningar på sociala medier).

Som potentiell deltagare, deltagare eller publik i våra TV-produktioner samlar vi även in personuppgifter från de produktionsbolag som producerar våra TV-program samt från de produktionsbolag som ger oss material i form av foton, ljudklipp och filmklipp.

2.6.4 Vem delas personuppgifterna med?

Vi delar dina personuppgifter med de produktionsbolag som gör våra Tv-program. Vi delar vidare dina personuppgifter på Postkodlotteriets sidor i sociala medier (t.ex. Facebook och Youtube). Dina personuppgifter kan även delas med våra revisorer samt med vår och din bank.

Vi delar också dina personuppgifter med våra IT-leverantörer, men bara inom ramen för de IT-tjänster som vi behöver för vår verksamhet. Vidare delar vi uppgifterna med våra samarbetspartners för marknadsföring, d.v.s. telemarketing-företag, distributörer, tryckerier och marknadsföringsbyråer. Vi delar också dina personuppgifter inom Postcode Lottery Group. Dina personuppgifter säljs aldrig till tredje part.

2.6.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inte av oss i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver. Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter innan du är kund, när du är kund eller när du inte längre är kund, se punkt 2.1, 2.2 och 2.4. Vissa av våra TV-produktioner sparas dock för att användas som inspiration till kommande program eller för att delar av programmet ska kunna användas i framtiden eller för ändamålet att uppvisa Postkodlotteriets historia. Vi behåller därför dessa TV-produktioner tills vidare, där det är relevant att göra så, bland annat låter vi våra organiska inlägg i sociala medier ligga kvar tills vidare.

2.7 När du deltar i tester/marknadsundersökningar

Inom Postkodlotteriet testas löpande nya idéer och koncept. Ibland bjuder vi in deltagare till tester/marknadsundersökningar där deltagaren får besvara frågor kring olika produkter och idéer. Om du deltar i en sådan marknadsundersökning behandlar vi dina personuppgifter så här:

2.7.1 Vilka personuppgifter behandlas?

Om du deltar i en marknadsundersökning eller har anmält intresse av att delta i marknadsundersökningar behandlar vi personuppgifter. Dessa uppgifter omfattar ditt namn, bild- och röstinspelningar samt uppgifter som har framkommit under intervjuer eller enkätsvar. Vidare kan vi komma att ta anteckningar avseende ditt resonemang kring det som är föremål för marknadsundersökningen. Vi behandlar även kontaktuppgifter i form av adress, e-postadress och telefonnummer.

2.7.2 Varför och när har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla Postkodlotteriets produkter och tjänster. När dina personuppgifter behandlas för det här ändamålet görs det med stöd av intresseavvägning. Det betyder att Postkodlotteriet har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för berättigat intresse, av att behandla dina personuppgifter som vi får del av genom ditt deltagande i marknadsundersökningen för att utveckla våra produkter och koncept. I det fall du ska få ersättning för ditt deltagande behandlar vi dina personuppgifter för att hålla vad vi har lovat genom avtal med dig, t.ex. då vi eller våra samarbetspartners skickar ut presentkort eller liknande.

2.7.3 Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna som behandlas samlas in direkt från dig i samband med din medverkan i marknadsundersökningen och, i förekommande fall, kommunikation med dig före och efter själva marknadsundersökningen.

2.7.4 Vem delas personuppgifterna med?

Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat, endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen i 2.7.2 har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan dock även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som bistår Postkodlotteriet med marknadsundersökningen.

2.7.5 Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inte av oss i onödan och utan anledning, så vi raderar regelbundet de personuppgifter vi inte längre behöver för att uppnå ändamålen i 2.7.2. Uppgifter som har angivits i anslutning till marknadsundersökningen, ev. inspelning och övrigt sparas i ett år.

2.8 När du besöker vår webbplats

Vi använder cookies på webbplatsen https://www.postkodlotteriet.se . Cookies används bl.a. för att webbplatsen ska fungera korrekt, för att optimera din upplevelse av webbplatsen och för marknadsföringssyften. I vår cookiepolicy förklaras hur vi använder cookies, vilka personuppgifter som behandlas och din möjlighet att välja hur de ska användas: https://www.postkodlotteriet.se/kundservice/cookie-policy .

3. Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Som huvudregel skickas inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om vi skulle behöva skicka dina personuppgifter till samarbetspartners i länder utanför EU/EES säkerställer vi att mottagaren av personuppgifterna garanterar lämpliga och passande säkerhetsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter tillvaratas. Överföringen kommer alltid ske med en legal grund och i förhållande till länder/mottagare som inte har en adekvat skyddsnivå använder vi s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen kompletterade med ytterliga lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina personuppgifter har ett tillräckligt skydd. Om du vill veta mer om dessa standardavtalsklausuler kan du läsa mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

4. Dina rättigheter

4.1 När dina personuppgifter behandlas av Postkodlotteriet har du följande rättigheter

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan be oss om en kopia av dessa.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Om du är kund hos oss gör du detta enklast via din personliga inloggningssida på Postkodlotteriets hemsida, annars är du välkommen att kontakta vår kundservice.
 • Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter (t.ex. om vi inte har anledning att behandla dem eller om du inte längre samtycker). När du ber oss radera dina personuppgifter behöver vi spara vissa personuppgifter i vår spärrlista för att inte kontakta dig igen, ibland behöver vi även spara för andra ändamål, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen.
 • Du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet när det är tekniskt genomförbart. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att hålla vad vi lovat i avtalet med dig eller för att du har lämnat samtycke.
 • Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke för behandling som vi gör för att du har godkänt den. Det är viktigt att veta att, om du ångrar ett samtycke, gäller det bara framåt och inte för behandling som redan har gjorts.

Om en förfrågan eller begäran enligt punkterna ovan skickas flera gånger under en kortare tid och förfrågan är uppenbart ogrundad eller orimlig kan en avgift tas ut för att tillgodose sådana förfrågningar eller begäranden.

4.2 Kontaktuppgifter om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: 0771 22 55 22 och e-post: kundservice@postkodlotteriet.se , eller vårt dataskyddsombud på dpo@postkodlotteriet.se . Eller skicka ett brev till: Postkodlotteriet, Box 193, 101 23 Stockholm, märk kuvertet ”Personuppgifter”.

4.3 Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du anmäla ditt missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndigheten för personuppgiftsbehandling.

5. Säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas enligt lagen och på ett säkert sätt. Rutiner finns för att skydda dina personuppgifter och värna din integritet. Till exempel behandlar vi bara sådana personuppgifter som vi verkligen behöver för ändamålet och är noga med att radera personuppgifter när de inte behövs längre. Kontinuerligt uppdateras de system som används för att behandla personuppgifter så att de är tillräckligt säkra t.ex. genom anti-virusprogram, brandväggar och system för att upptäcka incidenter i olika IT-system. Vi kräver och kontrollerar även att våra samarbetspartners behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och enligt lag.

6. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Svenska Postkodföreningen, med adress Klarabergsviadukten 63, Box 193, 101 23 Stockholm, och organisationsnummer 802416-1146, har spellicensen för Postkodlotteriet. Svenska Postkodföreningen har anlitat Svenska Postkodlotteriet AB, med adress Klarabergsviadukten 63, Box 193, 101 23 Stockholm, och organisationsnummer 556375-6328,som operatörsbolag och har gett Svenska Postkodlotteriet AB i uppdrag att driva Postkodlotteriet. Svenska Postkodföreningen och Svenska Postkodlotteriet AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

7. Ändringar

Om ändringar görs i hur dina personuppgifter behandlas kommer information att finnas i en uppdaterad version av denna personuppgiftspolicy på https://www.postkodlotteriet.se/gdpr .