Svenska Postkodlotteriets visselblåsarfunktion

Vi på Svenska Postkodlotteriet AB (”Svenska Postkodlotteriet” eller ”SPL”), org. nr 556375-6328, är fast beslutna att driva vår affär på ett ansvarsfullt, etiskt och transparent sätt. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi alltid agerar med hänsyn till människa och miljö i alla delar av vår verksamhet. Vi accepterar inte att det förekommer överträdelser som exempelvis rör korruption och andra oegentligheter, ekonomisk brottslighet, arbetsmiljöbrott, diskriminering eller trakasserier.

Om du arbetar på eller för Svenska Postkodlotteriet kan du använda vår visselblåsarfunktion för att rapportera allvarliga misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden som är av allmänintresse.

Om du har något som du vill rapportera men som inte faller inom ramen för vår visselblåsarfunktion är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst via kundservice@postkodlotteriet.se eller på telefon 0771-22 55 22, så hjälper vi dig på bästa sätt.

Vad gäller för rapportering via vår visselblåsarfunktion?

För att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden hos Svenska Postkodlotteriet via den här visselblåsarfunktionen måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Du ska ha fått del av informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang genom att arbeta på eller för Svenska Postkodlotteriet vid tidpunkten för din rapportering. Informationen ska även vara av allmänintresse.

Du som tillhör någon av nedan kategorier har rätt att använda vår visselblåsarfunktion för att rapportera ett misstänkt missförhållande.

 • Arbetstagare
 • Volontär
 • Praktikant
 • En person som annars utför arbete under SPLs kontroll och ledning
 • Egenföretagare
 • Ingår i SPLs styrelse eller ledningsgrupp

Du som tidigare har tillhört en av ovan kategorier eller tillhör någon av nedan kategorier har också rätt att rapportera information om misstänkta missförhållanden hos Svenska Postkodlotteriet, men inte genom vår visselblåsarfunktion. Du ska istället rapportera externt till en behörig myndighet. Se nedan för information om behöriga myndigheter.

 • Arbetssökande
 • Sökande till volontärarbete eller praktik
 • En person som annars är tillgänglig för att utföra arbete under SPLs kontroll och ledning
 • Egenföretagare som söker uppdrag
 • En person som är tillgänglig för att ingå i SPLs styrelse eller ledningsgrupp
 • En person som tidigare tillhört en av ovan kategorier

OBS! Om du är konsument eller kund i Postkodlotteriet och har synpunkter på vår verksamhet, ska du inte använda vår visselblåsarfunktion. För alla ärenden som rör dig som konsument eller kund, vänligen kontakta vår kundservice via kundservice@postkodlotteriet.se eller på telefon 0771-22 55 22, så hjälper vi dig på bästa sätt.

Om du tillhör den första kategorin (se ovan) och övriga förutsättningar är uppfyllda har du rätt att använda vår visselblåsarfunktion. En av förutsättningarna är att informationen ska vara av allmänintresse. Det innebär att informationen måste beröra fler personer än dig (allmänheten). Det kan till exempel gälla allvarliga och systematiska missförhållanden som det finns ett samhällsintresse av att de rättas till eller avbryts. Allmän nyfikenhet är inte ett sådant intresse. Dina egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de allra flesta fall inte som ett missförhållande av allmänintresse.

 

Så här rapporterar du

Du rapporterar via vår externa leverantör Lantero.

När du har fyllt i formuläret och skickat iväg din rapport får du en länk för att anonymt kunna komplettera med mer information, kommunicera med handläggaren och följa ärendets gång. Du kan välja att få notiser via mejl och din mejladress kommer inte vara synlig för handläggaren.

Du kan vara anonym.

Vi kommer inom sju dagar från att vi mottagit din rapport skicka en bekräftelse till dig. All kommunikation kommer ske i vår visselblåsarfunktion, om du inte väljer att rapportera muntligt eller vid ett fysiskt möte.

Alternativt till att rapportera här kan du alltid kontakta vår HR-chef eller Chefsjurist.

Rapportera här

 

Frågor och svar

En visselblåsarfunktion är en kanal för rapportering av misstänkta missförhållanden på ett företag. Detta möjliggör för anställda och andra att rapportera misstankar om bland annat lagöverträdelser och andra missförhållanden utan att drabbas av repressalier.

Svenska Postkodlotteriets visselblåsarfunktion fungerar som ett alternativ till våra vanliga, interna rapporteringskanaler. Den här visselblåsarkanalen kan användas ifall det inte hjälper eller är lämpligt att rapportera informationen i de interna kanalerna.

En ”visselblåsare” är en person som rapporterar information om ett misstänkt missförhållande på ett företag, exempelvis om mutor eller trakasserier. Benämns även som ”rapporterande person”.

En repressalie är en åtgärd eller underlåtenhet som kan skada eller skadar en person för att personen har rapporterat ett misstänkt missförhållande.

Visselblåsarlagen ger visselblåsaren ett skydd mot repressalier. Om en visselblåsare utsätts för repressalier har visselblåsaren ansvarsfrihet (exempelvis vid brott mot sekretessavtal) och rätt till skadestånd.

Repressalieförbudet gäller även till skydd för personer som hjälper den rapporterande personen vid rapporteringen, såsom förtroendevalda och skyddsombud, samt för personer med en viss koppling till den rapporterande personen, såsom anhöriga och kollegor.

Ett visselblåsarärende innebär att en person rapporterat information om ett misstänkt missförhållande. Personen ska ha fått kunskap om informationen i ett arbetsrelaterat sammanhang och rapportera den under tiden personen arbetar för eller på företaget (se ovan vilka personkretsar som har rätt att rapportera via den här visselblåsarfunktionen). Det ska även finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram.

Ja. Du kan välja att vara anonym och då kan vi inte ta reda på din identitet. Vi kommer oavsett om du väljer att vara anonym eller inte, alltid att skydda din identitet när du använder dig av vår visselblåsarfunktion. De personer som tar emot din rapport och utreder ärendet har tystnadsplikt.

Det kan i vissa fall vara svårt att bekräfta uppgifter som lämnas anonymt och vara nödvändigt för utredningens fortsatta handläggning att få tillgång till dina personuppgifter. Det blir då upp till dig om du vill lämna ut dina personuppgifter till oss, så att vi kan utreda ärendet vidare.

Ja. Du behöver inte ha bevis för att kunna rapportera din misstanke men du ska vara i god tro och ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann.

Särskilt utsedda personer hos vår externa leverantör Lantero, som agerar självständigt och oberoende av Svenska Postkodlotteriet, tar emot din rapport och gör en initial bedömning och om informationen faller inom ramen för ett visselblåsarärende överlämnas rapporten till en oberoende advokat för vidare hantering. Advokaten gör sedan en egen bedömning och avgör om informationen kan läggas till grund för ett visselblåsarärende. Om inte, avskrivs ärendet från vidare handläggning och Svenska Postkodlotteriets HR-chef och Chefsjurist informeras.

Om advokaten beslutar att inleda ett visselblåsarärende sker en utredning som utmynnar i en rapport med en rekommendation om åtgärd eller vidare hantering. Rapporten skickas till HR-chefen och Chefsjuristen som slutför ärendet med stöd av advokatens rekommendation. HR-chefen och Chefsjuristen är särskilt utsedda personer på Svenska Postkodlotteriet för att hantera visselblåsarärenden. De agerar självständigt och oberoende av företaget.

Det är dessa personer som kommer ha kontakt med dig, följa upp det du rapporterat och lämna återkoppling till dig om uppföljningen av ärendet. Var och en av de behöriga personerna som handlägger ett ärende har tystnadsplikt. Du kan dessutom vara anonym.

Efter att du fått en bekräftelse om att din rapport mottagits kan handläggaren behöva återkomma med följdfrågor och begära ytterligare information. Handläggaren gör detta för att kunna bedöma om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer du, inom tre månader, att få återkoppling om vilka åtgärder som planeras eller har vidtagits och skälen för dessa. Du kommer också informeras om hur den fortsatta återkopplingen kommer att se ut.

Ja. Vi behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att handlägga, utreda och kommunicera i ett ärende. Vi har enligt visselblåsarlagen en skyldighet att tillhandahålla en visselblåsarfunktion och om en rapport leder till att ett ärende och en utredning inleds kommer vi att behöva behandla personuppgifter för att kunna föra utredningen framåt. Personuppgifterna kan till exempel vara namn, personnummer, adress, anställnings- eller arbetsförhållande och relation till den eller de som utreds inom ramen för ärendet. Grunden för vår behandling är rättslig förpliktelse.

Det är endast särskilt utsedda personer som är behöriga att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter som får ha tillgång till personuppgifter som behandlas i ett ärende. Dessa personer har dessutom bara tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Det kan bli nödvändigt att dela dina personuppgifter med andra för att kunna driva ärendet vidare, och då kommer vi informera dig om detta innan vi delar uppgifterna. Det kan handla om åtgärder som behöver vidtas av juridik- eller HR-funktionen eller rapporter som ska användas som bevisning i en rättsprocess (exempelvis arbetsrättsliga tvister). I undantagsfall kommer vi inte kunna informera dig i förväg och det beror på att detta skulle förhindra eller försvåra utredningen.

En person vars personuppgifter behandlas i ett ärende har ett antal rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. En utpekad persons rättigheter är i vissa fall begränsade. Detta beror på att det kan finnas risk för att utredningen störs eller hindras om rättigheterna uppfylls.

Uppgifter som kan röja identiteten på den rapporterande personen eller andra personer som förekommer i ett ärende lämnas inte ut.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill använda de rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@postkodlotteriet.se.

Personuppgifter som förekommer i ett ärende raderas när ärendet är avslutat.

Om personuppgifter som uppenbart inte är relevanta för ärendet samlats in av misstag raderar vi uppgifterna direkt.

Personuppgifter behandlas aldrig längre än två år från ett avslutat ärende.

Kontaktuppgifter till behöriga myndigheter

Du som har rätt att visselblåsa externt kan visselblåsa till nedan myndigheter. Det kan även du som har rätt att använda vår visselblåsarfunktion. Du kan exempelvis välja att rapportera externt om du tror det finns risk för att en intern utredning inte skulle vara objektiv eller leda till några åtgärder.