Affärsetik

Postkodlotteriet är Sveriges största lotteri med en miljon kunder. I år lottas vinster ut till ett värde av cirka 1,5 miljarder kronor. Det innebär ett stort affärsetiskt ansvar. Därför har vi strikta affärsetiska policyer och rutiner.

Ett tryggt lotteri

För oss innebär god affärsetik att vara trovärdig och alltid agera med respekt och integritet i relationen med andra – och självklart att följa lagar, regler och spelbranschens etiska riktlinjer. En viktig del är ett aktivt arbete med säker hantering av data för att skydda kundernas integritet.

Schysst agerande i alla lägen

Kunder, medarbetare, partners och leverantörer ska veta vad Postkodlotteriet står för och veta att vi erbjuder en seriös och trygg lotteriverksamhet, som varje år genererar ett miljardöverskott till ideella organisationer. Värdegrunden, policyer och arbetssätt är centrala verktyg i arbetet med god affärsetik för att leva upp till våra egna och omvärldens förväntningar. Både vi och oberoende externa parter gör regelbundet kontroller i alla delar av lotteriprocessen, från kundregistrering till vinstutdelning.

Säker och slumpmässig lotteridragning

Alla som är med i Postkodlotteriet kan känna sig trygga med att det är slumpen som avgör vem som vinner i lotteriet. Varje lotteridragning sker utifrån säkerhetsrutiner som garanterar att processen sker på ett korrekt sätt.

En oberoende observant är alltid närvarande vid en lotteridragning och slumpgeneratorn som används är certifierad av tredje part. Det innebär att det helt och hållet är slumpen som styr resultatet av dragningen och det finns ingen möjlighet för påverkan.

Integritet och informationssäkerhet

Postkodlotteriet har en miljon kunder. För oss är det högsta prioritet att värna alla nuvarande, blivande och tidigare kunders integritet och vi behandlar personuppgifter med stor försiktighet. All vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, och regler om dataskydd och integritet.

Mer om vår personuppgiftspolicy för konsumenter

Mer om vår personuppgiftspolicy för partners Pdf, 202 kB.

Postkodlotteriet driver ett proaktivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Sedan 2019 är Postodlotteriet certifierat enligt ISO 27001 och uppfyller de krav som standarden innebär när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet.

Mer om vår informationssäkerhetspolicy

Postkodlotteriet har en visselblåsarfunktion som hanteras av en oberoende extern part. Eftersom vi är fast beslutna att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt, etiskt och transparent sätt, uppmanar vi personal och samarbetspartners att alltid rapportera misstankar om lagöverträdelser, oegentligheter eller andra missförhållanden av allmänt intresse.

Mer om Postkodlotteriets visselblåsarfunktion

Postkodlotteriet arbetar aktivt mot penningtvätt, mutor och all form av korruption. Tydliga policyer, utbildningar och rutiner finns på plats för att förebygga och motverka denna typ av ekonomisk brottslighet.

Medlem i Spelbranschens riksorganisation

Postkodlotteriet är medlem i Spelbranschens riksorganisation, Sper. Tillsammans med de andra medlemsföretagen driver Postkodlotteriet frågor som rör branschetiska riktlinjer och hur branschen gemensamt ska fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete.

Genom Sper förs dialog med politiker och myndigheter om spellagstiftningen, spelansvar och vikten av allmännyttiga lotterier för ett starkt civilsamhälle. Postkodlotteriets Managing Director Anders Årbrandt är ordförande för Sper.