Klimat och miljö

Med mål för minskat klimatavtryck arbetar vi brett med miljöansvar, hållbara inköp och klimatkompensation.

Minskat klimatavtryck

Det är genom att årligen dela ut över en miljard kronor till ideella organisationer som vi har störst positiv påverkan på vår omvärld. Vi arbetar samtidigt för att minska negativ påverkan i egen värdekedja.

Hållbara inköp

De flesta inköpen som görs är vinster som lottas ut. Vi strävar alltid efter att göra medvetna inköp med omsorg för människa och miljö, där både klimat och biologisk mångfald står i fokus.

Mål för minskat klimatavtryck

Varje år delar Postkodlotteriet ut hela överskottet från lotteriet till ett 60-tal ideella organisationer, däribland WWF, Nordens Ark och Naturskyddsföreningen. Det är genom att årligen fördela över en miljard kronor till civilsamhället som vi har störst positiv påverkan på klimatet och vår omvärld. Vår ambition är samtidigt att minimera negativ påverkan i egen värdekedja.

Klimatmål

År 2018 satte Postkodlotteriet upp målet att minska företagets klimatavtryck med 50 procent till 2025. För att nå målet driver vi ett proaktivt arbete inom hela verksamheten för att förebygga och minska vårt avtryck.

Postkodlotteriets främsta miljöpåverkan uppstår i samband med inköp av produkter som lottas ut till vinnare. Här har vi ett stort ansvar – därför görs inköpen utifrån miljömässiga och sociala kriterier för hållbar utveckling för att minimera vår påverkan.

Exempel på aktiviteter för minskat klimatavtryck och miljöpåverkan:

  • Vi arbetar aktivt med våra inköp för att minska miljöpåverkan, bland annat genom att välja återvunnet material och miljöcertifierade produkter. Vi köper in produkter som är certifierade av till exempel KRAV, Svanen, GOTS.
  • Vi jobbar aktivt med att minska volymen av emballage, för till exempel produktvinster, och att fasa ut fossila material.
  • Vi strävar efter att endast använda transportfärdmedel med låg klimatpåverkan. Vi väljer i första hand digitala möten med våra systerlotterier i andra länder.
  • Vi använder FSC- och Svanenmärkt papper. Vi strävar efter digital kundkommunikation så långt det är möjligt. Även vår marknadsföring blir alltmer digital.
  • På Postkodlotteriets kontor används 100 procent förnyelsebar energi.

Hållbara inköp med hänsyn till människa och miljö

Postkodlotteriet genomför en rad inköp varje år och strävar alltid efter att göra medvetna val med omsorg för människa och miljö, där både klimat och biologisk mångfald står i fokus. De flesta inköpen som görs är vinster som lottas ut.

Vi vill erbjuda en attraktiv vinstplan med flera olika vinstsummor och produktvinster. För oss är det viktigt att produkterna både uppskattas av vinnarna och medvetet köps in utifrån miljömässiga och sociala kriterier.

Uppförandekod

Postkodlotteriets uppförandekod för leverantörer är ett verktyg för att säkerställa att hänsyn tas i hela värdekedjan. Uppförandekoden är baserad på FN:s Global Compact och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) kärnkonventioner. I uppförandekoden finns bland annat krav på att leverantörer ska arbeta aktivt för att förebygga utsläpp, återvinna och återanvända material, samt att skapa rutiner för att mäta och rapportera miljödata

Miljöcertifieringar

Postkodlotteriet arbetar även med flera tredjepartscertifieringar för att bidra till en mer hållbar utveckling. Några exempel på certifieringar vi arbetar med är GOTS (Global Organic Textile Standard) för ekologisk bomull i textilvinster, FSC och Svanen för papper och tryckerier, samt KRAV och Fairtrade för ansvarsfullt producerat kaffe och te på kontoret.

Vårt arbete med social hållbarhet

Klimatkompenserad verksamhet

Vi arbetar aktivt i alla led för att minska negativ påverkan och främja positiv påverkan på vår omvärld. Postkodlotteriet är en helt digital produkt. Att erbjuda en attraktiv vinstplan och driva verksamheten lämnar dock ett visst klimatavtryck. Därför klimatkompenserar Postkodlotteriet för hela verksamheten sedan 2011.

Omfattande klimatberäkningar

Vi gör klimatberäkningar för verksamhetens alla delar, vilket omfattar bland annat:

  • Inköp av produktvinster, elbilvinster och försäljningspremier.
  • Resor, såväl resevinster som affärsresor och alla medarbetares resor till kontoret.
  • IT-system och molnlagring.
  • Digital och tryckt marknadsföring och kundkommunikation.
  • Energiförbrukning för produktion av Postkodmiljonären och Drömpyramiden samt för tv-tittande på programmen.

Gold Standard

Postkodlotteriet klimatkompenserar genom att investera i utsläppsreducerande projekt som är certifierade av Gold Standard, en oberoende tredjepartscertifiering, som säkerställer projektens klimatnytta och att de bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen.

En viktig princip vid klimatkompensationen är additionalitet, det vill säga att projekten – och därmed klimatnyttan – inte hade blivit av utan denna investering.

Vi investerar bland annat i projekt som binder kol och i förnyelsebar energi som ersätter fossil energikälla, till exempel trädplanteringsprojekt i Uganda, sol- och vindkraft i Sri Lanka och effektiva vedspisar i Rwanda.

Visste du att...

100 procent av Postkodlotteriets verksamhet klimatkompenseras sedan 2011.